Tóm tắt: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, sự chống phá của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng ngày càng quyết liệt, tinh vi, nguy hiểm. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ta luôn không ngừng bổ sung, phát triển tư duy lý luận, đường lối, chủ trương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống phá trong và ngoài nước.
Từ khóa: bảo vệ nền tảng tư tưởng; đổi mới; tư duy lý luận

1. Đặt vấn đề
Thực tiễn hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố vững chắc. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng – an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền được giữ vững; quan hệ đối ngoại và quá trình hội nhập của đất nước ngày càng toàn diện, sâu rộng và được nâng lên ở một tầm cao mới. Với những thành tựu to lớn đó, chúng ta có thể tự tin khẳng định rằng “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1). Những thành tựu đó cũng là minh chứng sống động nhất khẳng định rằng: đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; Đảng đã tuyệt đối trung thành và vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hơn lúc nào hết, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Song, chúng ta cũng cần nhận thức sâu sắc rằng, con đường mà chúng ta đi tới đang và sẽ tiếp tục phải trải qua vô vàn khó khăn, thách thức. Dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới, tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra một trong những thách thức to lớn mà chúng ta phải đối mặt và giải quyết, đó là “Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta”(2). Lợi dụng sự tiến bộ của công nghệ thông tin, truyền thông trong thời đại 4.0 và tình hình thế giới nhiều biến động, các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh chống phá trên mọi mặt trận, trọng tâm là chĩa mũi nhọn tấn công chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng bằng hàng loạt âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp và nguy hiểm khôn lường. Do đó, việc nhận thức sâu sắc nội dung lý luận và có các phương thức, hình thức, biện pháp đồng bộ, phù hợp, hiệu quả nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên.
2. Sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời kỳ đổi mới
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời kỳ đổi mới xuất phát từ những cơ sở sau:
Một là, xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tư tưởng lý luận của Đảng. Là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn đề cao vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong Đảng, coi “công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất”(3), bởi lẽ chỉ khi có sự thông suốt, thống nhất về tư tưởng và hành động – thông suốt về tư tưởng là tiền đề để thống nhất về hành động, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân – thì nhiệm vụ cách mạng dù khó khăn đến mấy cũng đi đến thắng lợi.
Là chính đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Đảng ta luôn nhất quán lấy “chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”(4). Do vậy, Đảng ta luôn xác định vị trí, vai trò hàng đầu của công tác tư tưởng lý luận, coi đó là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Tổng kết 35 năm đổi mới ở Việt Nam, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”(5). Đây được coi là một trong những vấn đề “mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”(6).
Hai là, xuất phát từ tính phức tạp của tình hình quốc tế, khu vực và những diễn biến trong nước. 
Tình hình thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Vấn đề quan hệ quốc tế đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng đang bị thách thức bởi sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan… Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã thúc đẩy nhanh chóng và làm sâu sắc hơn quá trình toàn cầu hóa, làm thay đổi nhanh chóng, toàn diện về lối sống, các mối quan hệ xã hội của mỗi dân tộc, mỗi địa phương.
Về tình hình trong nước, sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam tuy được đẩy mạnh toàn diện nhưng phải đối mặt với nhiều trở ngại. Đặc biệt, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vẫn còn bị động, lúng túng. Việc dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Những khó khăn, thách thức nêu trên nếu không được nhận thức và giải quyết kịp thời, tất yếu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Ba là, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá ngày càng tinh vi, phức tạp trên tổng thể các phương diện: đối tượng, phương thức, thủ đoạn và phương tiện.
Về đối tượng, chúng ta có thể phân loại và xác định gồm ba nhóm đối tượng chống phá chủ yếu hiện nay: thứ nhất, những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản; thứ hai, lực lượng phản động, tàn dư của chế độ ngụy quyền trước đây đang sinh sống, lưu vong ở nước ngoài kết hợp với số đối tượng chống đối, bất mãn ở trong nước. Nhóm này có số lượng đông đảo nhất, manh động nhất và chống phá trực diện, quyết liệt hơn cả nhằm thực hiện âm mưu phá hoại công cuộc đổi mới và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta; thứ ba, một bộ phận cán bộ, đảng viên bất mãn, cơ hội suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Về phương thức, thủ đoạn, hiện nay các thế lực thù địch tập trung chống phá vào các vấn đề chủ yếu sau: phủ nhận, chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc, phủ nhận giá trị khoa học, thời đại, cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác  - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá, xuyên tạc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt xoáy sâu vào những vấn đề nhạy cảm, như: dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, biển đảo; lợi dụng những hạn chế, yếu kém trong quản lý xã hội, sơ hở, thiếu sót trong quản lý, điều hành đất nước hoặc những vấn đề bức xúc, khiếu kiện kéo dài chưa được giải quyết để lôi kéo, kích động nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất an ninh trật tự, xã hội…
Về phương tiện, với thành tựu vượt bậc về công nghệ thông tin và truyền thông của thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các thế lực thù địch hiện nay đang triệt để tận dụng công cụ truyền thông, báo chí, không gian mạng để đẩy mạnh hoạt động chống phá về tư tưởng. Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ sử dụng internet chiếm khoảng 70% dân số, đông nhất là đối tượng thanh niên, do đó hoạt động chống phá trên không gian mạng hiện nay đang được các thế lực thù địch triệt để khai thác. Chúng tăng cường thực hiện với nhiều chiêu thức khác nhau như: xuất bản hàng loạt tài liệu, ấn phẩm sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi… của các cá nhân, tổ chức phản động đến việc thành lập hàng nghìn website, blog, các kênh phát thanh truyền hình có chương trình tiếng Việt, tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội thi… Một chiêu bài thường thấy nữa là núp bóng với danh nghĩa yêu nước, bảo vệ dân chủ, nhân quyền, vì dân tộc, vì đất nước, chúng thúc đẩy hình thành các hội, nhóm, tổ chức chính trị chống đối Nhà nước.
3. Tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời kỳ đổi mới
Mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu lâm vào khủng hoảng, tan rã từ những năm cuối của thập kỷ 80 và chính thức chấm dứt vào đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX. Trước, trong và đặc biệt là sau “cơn chấn động địa chính trị của thể kỷ XX” này, sự công kích, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận chủ nghĩa xã hội hiện thực của các thế lực chống phá cùng với sự hả hê, bành trướng của các nước phương Tây đã làm gia tăng sự khủng hoảng không chỉ về mặt tư tưởng, lý luận, ý thức hệ của giai cấp công nhân mà còn tác động tiêu cực và gây ra sức ép rất lớn đến các đảng cộng sản và các nước đang kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Trong bối cảnh hết sức khó khăn và nguy nan ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, quyết tâm và chủ động thực hiện đổi mới. Nghị quyết Trung ương 6 khóa VI (ngày 29/3/1989) về kiểm điểm hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI và phương hướng, nhiệm vụ ba năm tới đã khẳng định: “Chủ nghĩa Mác – Lênin luôn luôn là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”(7) và xác định rõ vấn đề mang tính nguyên tắc chỉ đạo cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam là “Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp”(8).
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của dân tộc và nhân loại, nắm vững quy luật khách quan và thực tiễn đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị đúng đắn và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”(9). Đây là bước phát triển lớn trong nhận thức, tư duy của Đảng khi xác định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, thế giới quan, phương pháp luận của Đảng. Để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, cụ thể: Nghị quyết số 01-NQ/TW ngày 28/3/1992 của Bộ Chính trị về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay; Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 18/02/1995 của Bộ Chính trị về một số định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện nay; Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới; Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới. Nguyên tắc nhất quán của công tác tư tưởng được thể hiện qua các nghị quyết trên là phải kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo và các nguyên tắc hoạt động của Đảng; bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, những tinh hoa văn hóa thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội.
Trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XI, Đảng ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, trong đó chỉ ra ba vấn đề cấp bách của Đảng hiện nay, cụ thể là: đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chính là sự tiếp nối, bổ sung, đổi mới rất căn bản về phạm vi và nội dung, bao gồm toàn bộ các vấn đề “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, bởi khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, “một số việc chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra”(10). Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, Đảng đã thẳng thắn thừa nhận những hạn chế, yếu kém, trong đó nổi lên là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nếu không ngăn chặn thì “chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”(11).
Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là sự kết tinh trí tuệ, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn của Ðảng về nhiệm vụ bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Nghị quyết xác định nội dung cụ thể của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Cũng trong Nghị quyết này, Đảng ta đã phân loại các nhóm đối tượng chống phá, xác định rõ nội dung và phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch, đặc biệt là việc các thế lực chống phá đã, đang triệt để lợi dụng không gian mạng nhằm gây nhiễu loạn thông tin, gây ra các dư luận trái chiều, tác động tiêu lực đến tư tưởng, tâm lý, cảm xúc, niềm tin của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kế thừa và phát triển quan điểm của các kỳ đại hội trước, đặc biệt là từ nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII về nguyên tắc tiên quyết trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với khẳng định: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”(12). Điểm mới so với Đại hội lần thứ XII của Đảng là Đảng ta bổ sung sự “kiên định” nhằm nhấn mạnh đây là yếu tố quan trọng hàng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong giai đoạn bùng nổ công nghệ thông tin và tình hình thế giới diễn biến phức tạp như hiện nay, các thế lực thù địch đã tận dụng các tiện ích và tính năng hiện đại của công nghệ, phương tiện thời đại công nghệ số để tăng cường hoạt động chống phá, tấn công trực tiếp vào phương diện tư tưởng, lý luận. Do đó, vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch phải chuyển trọng tâm từ hình thức truyền thống sang đấu tranh trên internet và mạng xã hội. Đây là một sự chuyển hướng kịp thời, thể hiện tư duy nhạy bén của Đảng trong việc nắm bắt xu thế tất yếu của thời đại. Về nhiệm vụ và giải pháp, Đảng ta chỉ rõ: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội”(13). Đồng thời, “tăng cường quản lý và định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí…; phát huy hơn nữa vai trò của văn học, nghệ thuật trên mặt trận tư tưởng; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ phục vụ công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh tư tưởng trên môi trường không gian mạng”(14). Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được ban hành đã thể hiện quyết tâm cao độ và hành động quyết liệt của Đảng trong đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị lên một tầm cao mới; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Tóm lại, xuất phát từ tình hình thực tiễn thế giới, khu vực và trong nước, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể mỗi giai đoạn cách mạng, trên cơ sở trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống phá trong và ngoài nước. Bằng sự kết tinh trí tuệ, ý chí, quyết tâm của Đảng, tư duy lý luận, hệ thống các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong các văn kiện đại hội, hội nghị Trung ương trong thời kỳ đổi mới luôn được cập nhật, bổ sung, phát triển đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”(15), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải “tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng”(16); mỗi cán bộ, đảng viên phải hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phải nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

—————————

(1), (2), (5), (6), (12) và (15) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.103-104, 108, 33, 33, 33 và 111-112
(3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.554-555
(4) và (9) Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr.21 và 21
(7) và (8) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.6 và 6
(10) và (11) Ban Tuyên giáo Trung ương, Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.16 và 16
(13), (14) và (16) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.II, Sđd, tr.234, 234 và 228

(Tạp chí Khoa học Chính trị Số 01/2023)