NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC “QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC LÀ THỐNG NHẤT CÓ SỰ PHÂN CÔNG, PHỐI HỢP VÀ KIỂM SOÁT GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN LẬP PHÁP, HÀNH PHÁP, TƯ PHÁP”

TS. NGUYỄN ĐÌNH PHÚC(*) (*) Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Tóm tắt: Quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối hợp và… Chi tiết »