NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

PGS, TS. NGUYỄN TẤT VIỄN(*) (*) Nguyên Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp Tóm tắt: Chuyển đổi số đang là xu ...