NHẬN THỨC VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA THỰC HÀNH DÂN CHỦ VÀ TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ, BẢO ĐẢM KỶ CƯƠNG XÃ HỘI TRONG TỔNG THỂ CÁC MỐI QUAN HỆ LỚN THEO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

GS, TS. TRẦN VĂN PHÒNG(*) ThS. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN(**) (*) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (**) Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận Tóm tắt: Mối quan hệ “giữa thực hành dân chủ… Chi tiết »