CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

1. TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH – Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đổi mới

2. NGUYỄN THỊ OANH – Nhất quán phương châm “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

3. PGS, TS. NGUYỄN TẤN VINH, TS. TRẦN THỊ SEN – Thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam qua gần 40 năm đổi mới

4. QUÁCH THỊ MINH PHƯỢNG – Yêu cầu trong giải quyết mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

5. PGS, TS. TRẦN THỊ MINH TUYẾT – Từ bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc đến việc đả phá luận điệu “khai hóa văn minh”, bảo vệ quyền con người của thực dân Pháp ở Việt Nam

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

6. PGS, TS. ĐỒNG NGỌC CHÂU, ThS. TRƯƠNG THỊ HOÀI – Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Đồng Nai trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

7. PGS, TS. TRẦN THỊ MINH NGỌC, TS. PHẠM THỊ PHA LÊ – Nhận diện và xử lý tin giả, tin xấu, độc là vấn đề quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng hiện nay

8. PHẠM VĂN GIANG – Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

9. PGS, TS. TRỊNH VĂN TÙNG, TS. NGUYỄN THỊ LAN – Đánh giá hiệu quả của việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW qua khảo cứu một số nghiên cứu trong nước

10. BÙI KIM THANH, ThS. NGYỄN THỊ LINH HƯƠNG – Xu hướng tăng trưởng xanh trong bối cảnh mới: Chính sách của các quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam

11. ThS. ĐẶNG THỊ KIM ANH – Một số đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật trong bảo vệ quyền trẻ em bị xâm hại tình dục

12. ThS. VŨ THỊ QUÝ, ThS. LÊ ĐỨC NHÃ – Xu hướng “dịch chuyển thân hữu” chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội, thách thức cho Việt Nam

KINH NGHIỆM – THỰC TIỄN

13. ThS. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, ThS. BÙI PHƯƠNG THẢO – Bảo đảm quyền an sinh xã hội của công dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong đại dịch COVID-19 và giải pháp cho giai đoạn hiện nay

14. PHAN DUY ANH, ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN – Năng lực quản trị địa phương của chính quyền tỉnh Bình Dương trong bối cảnh hội nhập quốc tế