Tạp chí Khoa học chính trị là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực II, ra đời trên cơ sở của tờ Thông tin Khoa học chính trị trực thuộc trường Nguyễn Ái Quốc khu vực II và được chính thức cấp Giấy phép xuất bản vào ngày 05/02/1996. Ngày 26/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép xuất bản số 376/GP-BTTTT cho Tạp chí Khoa học chính trị thực hiện hai loại hình báo chí. Theo đó, Tạp chí Khoa học chính trị được phép xuất bản loại hình Tạp chí điện tử. 

Cơ cấu tổ chức: Tạp chí Khoa học chính trị gồm:

Tổng Biên tập là Phó Giám đốc kiêm nhiệm: PGS. TS, Nguyễn Thị Tuyết Mai 

Phó Tổng Biên tập: TS. Quách Thị Minh Phượng; 

Phó Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Thị Thảo

Thư ký Tòa soạn: ThS. Trần Hùng Phi

Chức năng, nhiệm vụ: Tạp chí Khoa học chính trị là cơ quan ngôn luận của Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đăng tải các công trình khoa học về: chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương ở vùng Nam Bộ và cả nước; các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý,

Tôn chỉ, mục đích:

Thông tin về các hoạt động của Học viện Chính trị khu vực II;

Định kỳ theo kỳ hạn xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định kỳ cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật (đối với loại hình tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới thiệu, công bố, đăng tải kết quả công trình nghiên cứu khoa học, những vấn đề lý luận chính trị và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của các địa phương khu vực phía Nam.

Chu kỳ phát hành: Kỳ hạn xuất bản: 10 kỳ/năm