PHAN VĂN TIẾP(*)

(*) Xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Tóm tắt: Đánh giá cán bộ là khâu then chốt trong công tác cán bộ của Đảng, là tiền đề để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động, luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ quyết định đến chất lượng công tác cán bộ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ huyện ủy Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp quản lý, từ đó, đề xuất một số giải pháp cho công tác này giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: chất lượng; đánh giá cán bộ; Huyện ủy Tân Hồng

1. Đặt vấn đề
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra quan điểm chỉ đạo “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”(1). Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ là một trong những biện pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đánh giá cán bộ là hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền trong việc xem xét, kết luận cán bộ thuộc diện quản lý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương, hiệu quả công việc,…, là khâu tiền đề, cơ sở để tiến hành các khâu khác trong công tác cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ, khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng quản lý là những người được bầu cử, bổ nhiệm, chỉ định giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức của hệ thống chính trị huyện và xã, thị trấn trên địa bàn, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chất lượng công tác đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng quản lý là tổng hợp chất lượng, hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đánh giá cán bộ đối với cán bộ thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Huyện ủy. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng đã quan tâm nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ bảo đảm khách quan, công tâm, đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông công tác cán bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nhằm xem xét, kết luận về tiêu chuẩn cán bộ góp phần lựa chọn cán bộ và bố trí đúng cán bộ. Vì vậy, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng quản lý là nhiệm vụ xuyên suốt của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.
2. Thực trạng chất lượng công tác đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ huyện ủy Tân Hồng quản lý
Đảng bộ huyện Tân Hồng có 27 tổ chức đảng trực thuộc: gồm 09 đảng bộ xã, thị trấn; 11 đảng bộ ngành huyện và 07 chi bộ cơ sở. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Huyện là 2.432 đảng viên, chiếm 3,24% so dân số toàn huyện(2). Tính đến ngày 31/12/2023, số lượng cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng quản lý là 175 đồng chí, trong đó có 45 đồng chí dưới 40 tuổi (chiếm 25,71%), có 78 đồng chí từ 41 đến 50 tuổi (chiếm 44,57%) và 52 đồng chí trên 50 tuổi (chiếm 29,71%). Cán bộ đang công tác ở các phòng, ban, ngành của huyện là 85 đồng chí (chiếm 44,57%), cán bộ cấp xã có 90 đồng chí (chiếm 5,14%)(3). Đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng quản lý cơ bản bảo đảm về số lượng, có cơ cấu hợp lý, ngày càng đồng bộ hơn, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ ngày càng tăng lên.
Xác định nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ là khâu quan trọng xuyên suốt trong công tác cán bộ, trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng đã quan tâm, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ thuộc diện quản lý, thể hiện ở những kết quả sau:
Một là, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác đánh giá cán bộ bảo đảm thường xuyên, kịp thời
Xác định chất lượng công tác đánh giá cán bộ phụ thuộc vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng đã quan tâm lãnh đạo các cấp ủy đảng trực thuộc và hệ thống chính trị ở huyện thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 17/02/2021 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó đề ra yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác đánh giá cán bộ. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới; chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn cụ thể hóa xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp ở đơn vị mình; phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các phần việc cụ thể.
Thực hiện quy định của Đảng và Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, Huyện ủy ban hành Quy định số 898-QĐ/TU ngày 19/9/2023 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển cán bộ, trong đó xác định rõ các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, là cơ sở để các chủ thể có liên quan thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác đánh giá cán bộ.
Định kỳ hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, tổ chức đánh giá chất lượng cán bộ diện quản lý theo quy định, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 200-KH/HU ngày 28/8/2023 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023 và chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 10-HD/BTCHU ngày 06/9/2023 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023. Qua triển khai, quán triệt, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, xác định tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của địa phương trong tình hình mới; nâng cao trách nhiệm trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị mình, trong đó chủ động, tích cực thực hiện công tác đánh giá cán bộ ở cơ quan, đơn vị bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Hai là, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát quy định của Đảng ban hành quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban Thương vụ Huyện ủy quản lý
Việc xác định tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý vừa bám sát các quy định của Đảng, vừa xuất phát từ thực tiễn địa phương, gắn với các chức danh cán bộ. Ngay từ năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng đã ban hành Quy định số 452-QĐ/HU ngày 23/10/2019 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, trong đó có các nhóm tiêu chuẩn sau: (1) Về chính trị tư tưởng; (2) Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; (3) Về trình độ; (4) Về năng lực và uy tín; (5) Về sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm; (6) Về tiêu chuẩn chính trị. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá cán bộ theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị gắn với tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh cán bộ, đặc biệt chú trọng tiêu chí về trách nhiệm nêu gương của bản thân, gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên. Ngoài những nội dung trên, cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, cá nhân kiểm điểm làm rõ trách nhiệm khi có dấu hiệu vi phạm; để xảy ra những vấn đề bức xúc, phức tạp, dư luận quan tâm theo Quy định số 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
Ba là, công tác đánh giá cán bộ được thực hiện một cách nghiêm túc, bảo đảm nội dung, quy trình chặt chẽ
Về nội dung đánh giá: Ban Thường vụ Huyện ủy căn cứ vào phân cấp quản lý cán bộ, chức trách nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện qua chất lượng, khối lượng công việc của cá nhân và của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giao quản lý, phụ trách trực tiếp. Đây là thước đo để nhận xét, đánh giá cán bộ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy bám sát khung tiêu chí đánh giá, xếp loại theo quy định; sát, đúng với mức độ, kết quả hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 20% so với tổng số được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng quy định.
Về quy trình đánh giá: Quy trình đánh giá cán bộ được thực hiện chặt chẽ, thực chất, toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sát với vị trí, việc làm và nhiệm vụ từng cán bộ, khắc phục bệnh hình thức. Công tác đánh giá cán bộ luôn gắn liền với các khâu khác trong công tác cán bộ, được thực hiện đồng bộ trên cơ sở chủ trương, đường lối, quy định, hướng dẫn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ban Thường vụ Huyện ủy bám sát quy định, hướng dẫn đánh giá cán bộ trên tinh thần khách quan, thẳng thắn, đánh giá đa chiều, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, đóng góp trên tinh thần xây dựng nội bộ; mạnh dạn xếp loại cán bộ, công chức, viên chức (giữ chức vụ lãnh đạo) đúng với mức độ hoàn thành nhiệm vụ, không còn tình trạng chạy theo thành tích mà nhận xét, xếp loại cán bộ mang cảm tính chưa đúng thực chất, từ đó, công tác đánh giá cán bộ thời gian vừa qua ngày càng đi vào nền nếp, bài bản hơn, chất lượng và hiệu quả.
Bốn là, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Để bảo đảm chất lượng công tác đánh giá cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, phân công ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng giúp cấp ủy cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức hội nghị đánh giá cán bộ hằng năm. Qua đó, công tác đánh giá cán bộ từng bước đúng thực chất hơn, quy trình chặt chẽ hơn, hiệu quả tốt hơn. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 03 đoàn công tác dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, chất lượng tập thể, cá nhân tiến hành chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định; giao trách nhiệm cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ phụ trách giám sát thường xuyên các tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy phối hợp đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, đánh giá xếp loại bảo đảm nội dung, quy trình, đúng tiến độ theo kế hoạch; thành lập tổ giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy thẩm định, nhận xét, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp trong huyện khách quan, dân chủ, đúng quy trình, quy định.
Những kết quả trong việc nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý thể hiện công tác đánh giá cán bộ phản ánh đúng chất lượng cán bộ. Năm 2023, trong số 175 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, có 8 cán bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 5,03% số cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 159 cán bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 97,86%, có 13 cán bộ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 7,43% và 03 cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 1,71%. Trong đó: 9 ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (có 03 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại) đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện có 29 đồng chí, (có 02 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại), trong đó, 02 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 6,9%; 24 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 82,75%; 03 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ 03 đồng chí, chiếm 10,35%. Trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện không là uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có 47 đồng chí, trong đó hoàn thành tốt nhiệm vụ 39 đồng chí, chiếm 83%; hoàn thành nhiệm vụ 08 đồng chí, chiếm 17%. Cán bộ lãnh đạo xã, thị trấn có 90 đồng chí, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 06 đồng chí, chiếm 6,66%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 79 đồng chí, chiếm 87,77%; hoàn thành nhiệm vụ 02 đồng chí, chiếm 2,22%; không hoàn thành nhiệm vụ 03 đồng chí, chiếm 3,33%(4).
Bên cạnh kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng quản lý còn một số hạn chế, khó khăn. Công tác quán triệt các quy định của Đảng về công tác cán bộ nói chung, công tác đánh giá cán bộ nói riêng chưa kịp thời. Đặc biệt, việc cụ thể hóa văn bản về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ chưa được cập nhật, bổ sung. Từ năm 2019 đến nay, Đảng đã ban hành nhiều văn bản mới, tuy nhiên, ngoài Quy định số 452-QĐ/HU được ban hành từ năm 2019, đến nay đã 5 năm chưa bổ sung, cập nhật, nhất là những tiêu chuẩn về chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chưa cụ thể hóa tiêu chí đánh giá cán bộ đối với từng chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Một số cấp ủy, tập thể lãnh đạo, quản lý chưa nghiêm túc trong chuẩn bị báo cáo kiểm điểm, nội dung báo cáo chưa có trọng tâm, trọng điểm, hình thức chưa đúng yêu cầu, chưa làm rõ vai trò, trách nhiệm tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước chưa rõ ràng.
Nguyên nhân của hạn chế trên là do vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo công tác chuẩn bị, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chưa chặt chẽ. Nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, công chức, đảng viên ở một số nơi chưa sâu sắc về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý một số vài đơn vị công tác chuẩn bị chưa tốt.
3. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng quản lý giai đoạn hiện nay
Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ thể, đối tượng công tác đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Đánh giá cán bộ đúng sẽ phát huy được khả năng của từng cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh; ngược lại, đánh giá cán bộ không đúng, không sát với thực tiễn, không khách quan, dân chủ, thiếu toàn diện,… sẽ dẫn đến bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ sai, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, các chủ thể, đối tượng của công tác đánh giá cán bộ cần nhận thức đầy đủ về thẩm quyền, trách nhiệm trong đánh giá cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt trách nhiệm là chủ thể trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ thức thực hiện đánh giá cán bộ. Kịp thời chỉ đạo quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo như quy định về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có các chức danh cán bộ diện quản lý, quy định về các tiêu chí đánh giá cán bộ diện quản lý; chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy ban hành hướng dẫn, quy trình đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; các quy định về phát huy vai trò của chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy cần có trách nhiệm công khai, minh bạch, bảo đảm dân chủ, khách quan trong công tác đánh giá cán bộ. Cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có trách nhiệm tự giác, gương mẫu, nghiêm túc trong tự đánh giá dựa trên văn bản, hướng dẫn, vào chức trách, nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm để khắc phục; chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Hai là, đánh giá cán bộ phải toàn diện về nội dung, đa dạng về phương pháp, chặt chẽ về quy trình và bảo đảm nguyên tắc
Nội dung đánh giá cán bộ cần phải bám sát các văn bản hướng dẫn của Đảng, cấp ủy cấp trên, trong đó lấy kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Đánh giá toàn diện quá trình phát triển của cán bộ, đánh giá triển vọng phát triển của cán bộ trong tương lai. Đối với từng chức danh cán bộ, cần căn cứ vào thẩm quyền, trách nhiệm để đánh giá, quan tâm tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh cán bộ. Cần căn cứ vào uy tín của cán bộ trước nhân dân để đánh giá. Quy trình đánh giá phải cụ thể, rõ ràng, bắt đầu từ chính bản thân cán bộ trên cơ sở kế hoạch đã đăng ký, cùng với khung tiêu chí, công cụ theo dõi, đánh giá phù hợp với từng vị trí, nhiệm vụ của cán bộ. Sau đợt đánh giá của từng cá nhân sẽ đến đợt đánh giá của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp đối với cán bộ. Lấy ý kiến của các cán bộ, công chức và nhân dân về cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; kết hợp giữa đánh giá định kỳ với đánh giá thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị. Việc đánh giá phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; hằng tháng, cần phải đánh giá lại toàn bộ những việc làm được, chưa được trong kế hoạch của cơ quan, đơn vị, cá nhân để kịp thời nhắc nhở, động viên cá nhân hoàn thành kế hoạch của mình, từ đó góp phần hoàn thành kế hoạch chung của đơn vị. Khắc phục tình trạng nể nang, xuề xòa, cảm tính trong đánh giá cán bộ. Thực hiện dân chủ trong quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ. Tuân thủ nguyên tắc đánh giá cán bộ theo Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
Ba là, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ phải gắn thực hiện quy trình công tác cán bộ
Đánh giá cán bộ là cơ sở để thực hiện quy hoạch cán bộ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm tạo nguồn cán bộ kế thừa; là cơ sở để hoàn thiện các nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ của Huyện theo vị trí việc làm, thu gọn đầu mối.
Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, đối với tổ chức đảng trong thực hiện nội dung, quy trình đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, thực hiện thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc, kết quả hoạt động. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân ở địa phương trong đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng quản lý./.

———————————

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr 75.
(2) Báo cáo số 761-BC/HU ngày 13/12/2023 của Huyện ủy Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp về công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
(3) và (4) Báo cáo số 763-BC/HU ngày 15/12/2023 của Huyện ủy Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023

(Tạp chí Khoa học chính trị Số 03_2024)