ĐẶNG NGỌC HẠNH(*)

(*) Trường Cao đẳng Long An

Tóm tắt: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược được Đảng tiếp tục xác định trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII. Tại tỉnh Long An, vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có tay nghề, đã qua đào tạo bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý về ngành, nghề, phù hợp với tình hình phát triển của Tỉnh đang là nhiệm vụ đặt ra. Trên cơ sở đánh giá thực trạng đào tạo nghề trong phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Long An, bài viết đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt công tác này hiện nay.
Từ khóa: đào tạo nghề; nguồn nhân lực; Long An

1. Đặt vấn đề
Tỉnh Long An đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của khu vực phía Nam. Năm 2022, cơ cấu nền kinh tế của tỉnh Long An với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 14,72% GRDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 52,33%; khu vực dịch vụ chiếm 26,66%(1). Theo đó, quy mô công nghiệp ở tỉnh Long An khá lớn, thu hút một số ngành công nghiệp hỗ trợ, giá trị gia tăng cao, xuất khẩu lớn, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó, nhóm ngành về công nghiệp chế biến và chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Long An còn thấp, thiếu nhân lực kỹ thuật, có tay nghề cao để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động của tỉnh dẫn đến cản trở quá trình phát triển. Chính vì vậy, việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực bảo đảm đủ về số lượng, có cơ cấu phù hợp, trình độ chuyên môn cao, kỹ năng thành thạo, tác phong chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo là rất cần thiết.
Những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách về đào tạo nghề đã được ban hành và thực thi, như Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Tháng 10/2020, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định: “Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chú trọng đào tạo lại lực lượng lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ và tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”(2). Để phát huy nguồn lực, ngày 15/4/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về thực hiện Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp, trong đó nhấn mạnh: “Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Long An, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu ngành nghề phù hợp và đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu kinh tế của tỉnh”(3).
2. Thực trạng công tác đào tạo nghề trong phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Long An
– Kết quả và nguyên nhân
Một là, công tác xây dựng, ban hành kế hoạch về công tác đào tạo nghề phát triển nguồn nhân lực
Thời gian qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiều văn bản liên quan đến việc triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp cận và thực hiện, công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chỉ tiêu đào tạo đạt kế hoạch đề ra.
Cụ thể, Kế hoạch số 3149/ KH-SLĐTBXH ngày 25/11/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 617-NQ/BCSĐ ngày 28/12/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 940/KH-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân về việc thực hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân dân về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 25/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh và đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân về đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng từ khoá tuyển sinh năm học 2023 – 2024 đến năm 2025 – 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh. Nhờ đó, công tác đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Long An vượt chỉ tiêu đề ra với 100,24% năm 2022(4).
Hai là, công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và đổi mới chương trình đào tạo đạt chuẩn theo quy định
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tiến hành đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn theo quy định: (1) Giai đoạn 2013 – 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã cử 1.568 lượt cán bộ quản lý, giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng (trong đó đào tạo sau đại học 84 người, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 489 người, bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy 432 người, bồi dưỡng kỹ năng thiết kế giáo án điện tử 323 người, bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp cho 96 giáo viên đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bồi dưỡng kỹ năng biên soạn giáo án tích hợp 57 người, bồi dưỡng cấp Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 87 người). Qua công tác đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh(5). (2) Chương trình đào tạo đã được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiến hành rà soát, biên soạn, điều chỉnh, bổ sung nội dung theo hướng tinh gọn, cập nhật các kiến thức, kỹ năng hiện đại phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động, trong đó, chú trọng phát triển năng lực và tính chủ động của người học.
Ba là, công tác truyền thông tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện
Trong giai đoạn 2021 – 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các đơn vị báo chí tuyên truyền, giáo dục nghề nghiệp, tổ chức các buổi tọa đàm hướng nghiệp với nhiều chủ đề khác nhau về giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An, Công ty trách nhiệm hữu hạn Esuhai, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị tư vấn tuyển sinh, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông và triển khai Đề án đưa người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 cho học sinh các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông các huyện tham gia(6). Như vậy, công tác truyền thông tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp được các cấp, các ngành rất quan tâm thực hiện.
Bốn là, cơ cấu ngành, nghề đào tạo từng bước được điều chỉnh gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Ngoài các nghề đào tạo truyền thống, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn tập trung đầu tư mở rộng những ngành, nghề mới đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp. Hình thức đào tạo ngày càng đa dạng đáp ứng đúng nhu cầu của người lao động, doanh nghiệp và thị trường lao động (đào tạo chính quy, đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp, bồi dưỡng chuyên đề, đào tạo lưu động tại doanh nghiệp…)
Năm là, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từng bước được đầu tư xây mới, nâng cấp và củng cố; chất lượng đào tạo nghề nâng cao, các ngành, nghề được đào tạo bám sát nhu cầu thị trường lao động.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang hoạt động gồm: 03 trường cao đẳng, 06 trường trung cấp, 03 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 02 đơn vị tham gia giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các hộ sản xuất cá thể, các làng nghề và nhiều doanh nghiệp đã tham gia truyền nghề, đào tạo nghề với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút nhiều lao động tham gia học nghề. Trong đó, có 02 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lựa chọn phê duyệt đầu tư các nghề trọng điểm(7).
Công tác đào tạo nhân lực của Tỉnh được đánh giá cao, chỉ số thành phần đào tạo lao động trong chỉ số năng lực cạnh tranh của Tỉnh xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng PCI. Kết quả này là do những đóng góp tích cực của công tác đào tạo nghề trong việc cung ứng nguồn nhân lực trẻ, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh.
Nguyên nhân của kết quả này: (1) Sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, tập trung, linh hoạt, sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nên nội dung hoạt động được triển khai đồng bộ và hiệu quả; (2) Công tác quán triệt, tuyên truyền đạt hiệu quả tốt, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về sự cần thiết, tầm quan trọng của đào tạo nghề trong phát triển nguồn nhân lực. (3) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được Trung ương và địa phương đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị góp phần tăng cường và hiện đại hoá thiết bị cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Tỉnh.
– Hạn chế và nguyên nhân
Một là, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa ban hành kế hoạch triển khai thực thi chính sách cụ thể, nên không có căn cứ pháp lý để thực hiện và phân công nhiệm vụ theo trách nhiệm đề ra nên tính hiệu quả của chính sách giảm so với mục tiêu. Bên cạnh đó, việc ban hành chính sách, pháp luật về đào tạo nghề chậm trễ và chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khó tuyển dụng, thu hút, giữ chân đội ngũ nhà giáo, chưa phát huy được tinh thần sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy.
Hai là, hằng năm, quy mô và chỉ tiêu tuyển sinh tăng nhưng chủ yếu là đào tạo thường xuyên và đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số tuyển sinh nên chưa đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường lao động.
Ba là, chương trình đào tạo chậm sửa đổi, cập nhật và bổ sung phù hợp với thực tiễn, máy móc thiết bị tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa đáp ứng được quy định danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu và chưa đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn của các doanh nghiệp và thị trường lao động. Thiết bị đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và quốc tế còn thiếu so với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nên chất lượng đào tạo các nghề trọng điểm cấp quốc tế và khu vực ASEAN chưa đạt chuẩn theo quy định của quốc tế và khu vực ASEAN. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa xây dựng kế hoạch hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước trong quá trình đào tạo nghề, vì vậy, gặp không ít khó khăn trong quá trình đưa người học đi thực tập và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường.
Nguyên nhân của hạn chế: (1) Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chưa sát hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Việc thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành. Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, chưa thu hút lao động tham gia học nghề; Chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ đối với giáo viên giỏi, tay nghề cao chưa tương xứng nên khó thu hút giáo viên giỏi gắn bó với cơ sở dạy nghề; (2) Nguồn lực tài chính cho đào tạo nghề chưa bảo đảm. Kinh phí tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn hạn chế. Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường dạy nghề, trường học còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất ở một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chật hẹp, xuống cấp; trang thiết bị, máy móc đào tạo thiếu chưa đáp ứng đủ theo quy định danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu; (3) Hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo chưa hoàn thiện về cơ sở vật chất, nội dung chương trình và phương thức đào tạo chậm đổi mới, số lượng, chất lượng giảng viên thiếu và chưa đạt chuẩn theo quy định để giảng dạy; (4) Công tác dự báo thị trường lao động chưa hoàn thiện, chưa có sự phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong giải quyết việc làm. Công tác điều tra cung, cầu lao động trong các khu, cụm công nghiệp thực hiện chưa thường xuyên, nhiều doanh nghiệp và người sử dụng lao động chưa cung cấp thông tin định hướng nhu cầu tuyển dụng lao động về số lượng, trình độ, ngành, nghề đào tạo để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập nói riêng có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề trong phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Long An hiện nay
Thứ nhất, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của đào tạo nghề trong việc phát triển nhân lực
Đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng nghiệp đối với người dân, nhất là học sinh ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và ở các trung tâm giáo dục thường xuyên. Đặc biệt, chú trọng công tác phân luồng học sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh lựa chọn được hình thức học tập phù hợp. Đa dạng hình thức tuyên truyền như phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, cơ quan truyền thông đưa tin, bài viết, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự; panô, áp phích, tuyên truyền trên website, mạng xã hội… để các ngành, các cấp và người dân biết được những chính sách, chủ trương về phát triển nguồn nhân lực của địa phương.
Thứ hai, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực, khuyến khích, thu hút doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Nghiên cứu xây dựng, rà soát, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực; thu hút, huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư để phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động. Xây dựng cơ chế thu hút, phát triển và mở rộng những doanh nghiệp tích cực tham gia vào công tác đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với xu thế phát triển tỉnh. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, gắn kết hoạt động đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương với các doanh nghiệp, từ đó, hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để sẻ chia nguồn lực chung.
Thứ ba, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của Tỉnh
Tiếp tục tổ chức và sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương một cách linh hoạt để đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh, bảo đảm cơ cấu, quy mô các ngành, nghề, trình độ đào tạo hợp lý. Đổi mới nội dung hướng nghiệp gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, đổi mới phương pháp giảng dạy và học theo hướng tập trung vào thực hành nghề, gắn kết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương với các doanh nghiệp bảo đảm người học thạo nghề, đẩy mạnh đào tạo theo địa chỉ, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và định hướng phát triển về kinh tế – xã hội.
Xây dựng cơ chế thu hút và giữ chân đội ngũ giáo viên có trình độ cao đáp ứng về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong thời đại số. Tối ưu hóa cơ sở vật chất hiện có, chọn cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện đầu tư xây dựng “Vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” làm đầu mối thực hiện những hoạt động về khởi nghiệp tại tỉnh Long An.
Thứ tư, làm tốt công tác dự báo, thông tin thị trường lao động, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động
Đầu tư nâng cấp hệ thống dự báo, thông tin thị trường lao động, sàn giao dịch việc làm nhằm cung cấp thông tin kịp thời và tham mưu cho Tỉnh trong việc đào tạo và sử dụng nhân lực. Thực hiện các dự báo ngắn, trung và dài hạn về cung – cầu lao động bảo đảm tính chính xác và thường xuyên về thị trường lao động, từ đó, xây dựng kế hoạch giải quyết các vấn đề về cung – cầu lao động một cách chủ động. Liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp với và trung tâm dịch vụ việc làm để thường xuyên tổ chức hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển chọn lao động cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người học ổn định việc làm, thu nhập cao phù hợp với tay nghề, trình độ đã được đào tạo. Ngoài ra, cần bố trí, sắp xếp, sử dụng lao động phù hợp với chuyên môn, trình độ, khả năng của mỗi người.
Thứ năm, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của Tỉnh
Huy động tối đa nguồn lực nhằm phát huy thế mạnh của Tỉnh, bảo đảm chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trên mức trung bình của cả nước. Cùng với đó, cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện chính sách, cơ chế, huy động tối đa nguồn lực trong tỉnh, thu hút mạnh nguồn đầu tư từ bên ngoài để phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nguồn nhân lực. Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường liên kết đào tạo nghề nghiệp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh với doanh nghiệp, các trường đại học trong nước và ngoài nước trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, tay nghề cao phục vụ phát triển công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Tỉnh.
4. Kết luận
Với vị thế và yêu cầu phát triển, đào tạo nghề là điều kiện tiên quyết đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Long An. Công tác đào tạo nghề đạt được thành tựu nhất định là do nhiều chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa về kinh tế đã được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của tỉnh Long An, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho kinh tế thị trường và thị trường lao động hoạt động lành mạnh, hiệu quả; chương trình đào tạo được cải thiện, cơ cấu ngành, nghề đào tạo từng bước điều chỉnh gắn với nhu cầu thực tế của xã hội; cơ sở vật chất từng bước được đầu tư xây mới, nâng cấp và củng cố; góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của Tỉnh đạt trên 75%, trong đó tỷ lệ lao động có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đạt 35%, đòi hỏi nguồn nhân lực bảo đảm đủ về số lượng, có cơ cấu phù hợp, có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất, năng lực nghề nghiệp, thành thạo về kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo phục vụ yêu cầu phát triển nhanh và bền vững(8). Do đó, cần thiết phải thực hiện đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề để góp phần phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Long An hiện nay./.

——————————————-

(1) Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 27/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về tình hình kinh tế – xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
(2) Tỉnh ủy Long An, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, Long An, 2020, tr.29
(3) và (8) Tỉnh ủy Long An, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 15/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh, Long An, 2021
(4) và (6) Báo cáo số 317/ BC-SLĐTBXH ngày 18/01/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An về Kết quả thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
(5) và (7) Báo cáo số 2805/BC-SLĐTBXH ngày 21/7/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

(Tạp chí Khoa học Chính trị Số 01_2024)