TS. HOÀNG THỊ HƯƠNG(*)
TS. NGUYỄN THỊ HẰNG(**)

(*) và (**) Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Trường Đảng Miền Nam – tiền thân của Học viện Chính trị khu vực II được thành lập năm 1949, gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua gần 75 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Chính trị khu vực II luôn tự hào tiếp nối truyền thống trường Đảng Miền Nam, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trên các lĩnh vực hoạt động để không ngừng xây dựng Học viện Chính trị khu vực II trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín của cả nước. Thành tích đó được hun đúc bởi các giá trị văn hoá trường Đảng từ lịch sử đến hiện tại và tiếp tục định hướng trong tương lai.
Từ khoá: Học viện Chính trị khu vực II; phát triển; văn hoá Trường Đảng

Trường Đảng là tên gọi chung của hệ thống trường đào tạo lý luận chính trị và nghiên cứu khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Qua quá trình hình thành và phát triển, văn hóa trường Đảng ngày càng khẳng định giá trị, tạo nên hệ thống chuẩn mực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, viên chức, học viên, tạo nên cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Hiện nay, để tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Học viện Chính trị khu vực II, đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên Học viện cần phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa trường Đảng nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và nghiên cứu khoa học cung cấp luận cứ phục vụ xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư vấn chính sách cho các địa phương.
1. Sứ mệnh của trường Đảng và Học viện Chính trị khu vực II
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc đào tạo, huấn luyện cán bộ của Đảng. Người chỉ rõ “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định”(1), “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”(2) và trường Đảng “là một trường học để đào tạo những chiến sĩ tiên tiến phấn đấu cho sự nghiệp của giai cấp vô sản”(3). Người chỉ rõ “Hăng hái theo cách mạng điều đó rất hay. Nhưng tư tưởng chưa thật đúng là tư tưởng cách mạng, vì thế cần phải học tập để sửa chữa cho đúng. Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và mới làm trọn nhiệm vụ cách mạng được”(4). Với vai trò của học tập lý luận, Người nhấn mạnh “Đảng ta tổ chức trường học lý luận cho cán bộ là để nâng cao trình độ lý luận của Đảng ta đặng giải quyết sự đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng và tình hình thực tế của Đảng ta, để Đảng ta có thể làm tốt hơn công tác của mình, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ cách mạng vĩ đại của mình”(5).
Khi đến thăm Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, tiền thân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự Đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”(6). Lời dạy của Người đã trở thành mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị của hệ thống trường Đảng. Để thực hiện mục tiêu này, việc xây dựng môi trường học tập, rèn luyện, tăng cường tính đảng, sự cống hiến, gắn lý luận với thực tiễn, tu dưỡng đạo đức cách mạng,… là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng.
Như vậy, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ chiến lược của Đảng, trong đó, trường Đảng có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và hệ thống chính trị ngang tầm với nhiệm vụ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng.
Học viện Chính trị khu vực II có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các đối tượng khác trên địa bàn các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ và một số địa phương khác theo phân công, phân cấp của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; bồi dưỡng cập nhật kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị…; nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý. Học viên trường Đảng nói chung và Học viện Chính trị khu vực II nói riêng là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành có năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác. Chính vì vậy, đây chính là những điều kiện thuận lợi, là nền tảng để thiết lập những mối quan hệ giao tiếp ứng xử văn hóa trong trường Đảng.
Từ khi ra đời đến nay, Học viện Chính trị khu vực II đã đào tạo hàng trăm nghìn cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ lý luận chính trị cho Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, trước sự vận động của thực tiễn, việc xây dựng văn hoá trường Đảng sẽ giúp mỗi cán bộ viên chức, học viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, qua đó góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị khu vực II.
2. Văn hoá trường Đảng – khái niệm, cấu trúc, vai trò
Văn hóa trường Đảng là hệ thống giá trị phản ánh trình độ tư duy lý luận chính trị khoa học, cách mạng trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, cùng với các giá trị về văn hóa ứng xử, văn hóa ngoại hiện, có vai trò trong công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng và Nhà nước ở các cấp, các ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước(7).
Cấu trúc của văn hóa trường Đảng được xem xét trên các phương diện: hệ thống các giá trị, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động; các yếu tố ngoại hiện…
Văn hoá trường Đảng không chỉ có vai trò trong điều chỉnh nhận thức và hành vi của cán bộ, giảng viên, người lao động và học viên mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển tổ chức, đơn vị, thể hiện ở: 
Thứ nhất, văn hóa trường Đảng định hướng hoạt động của hệ thống trường Đảng theo những giá trị, chuẩn mực nhất định. Thông qua đó, văn hóa trường Đảng giúp các đơn vị định hướng hành động của các thành viên trong tổ chức theo các khung chuẩn nhất định. Giá trị văn hóa trường Đảng giúp cá nhân tiếp cận, lĩnh hội tri thức, hoàn thiện kỹ năng, phong cách làm việc.
Thứ hai, văn hóa trường Đảng góp phần liên kết các cá nhân, tập thể trong hệ thống trường Đảng, tạo nên tính đồng bộ, hệ thống. Các giá trị văn hóa trường Đảng là “chất keo dính” tạo ra khối thống nhất giữa các thành viên trong cơ quan với nhau, các tập thể với nhau để tạo nên sức mạnh tập thể. Thông qua các giá trị văn hóa trường Đảng, nội quy, quy định, quy chế mỗi cá nhân trong trường Đảng tiếp thu điều chỉnh theo chuẩn mực chung, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
Thứ ba, văn hóa trường Đảng góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của hệ thống trường Đảng. Các giá trị văn hóa, chuẩn mực văn hóa được hình thành, bảo tồn và phát huy tạo nên nếp văn hóa, giúp các thành viên hành động tận tụy vì mục đích, mục tiêu chung. Hệ thống quy chế, quy định, nền nếp, kỷ luật, kỷ cương và dân chủ trong môi trường văn hóa trường Đảng đặt ra yêu cầu mỗi thành viên phải tuân theo phục vụ mục tiêu chung của trường Đảng, đồng thời là căn cứ để cán bộ, giảng viên, học viên soi chiếu, nhận diện những biểu hiện thiếu văn hoá như: tham ô, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, cơ hội…
Thứ tư, văn hóa trường Đảng góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Các giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống của dân tộc như: truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, truyền thống nhân đạo, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo… Cùng với thời gian, các giá trị văn hóa truyền thống ấy sẽ tiếp tục được giữ gìn và phát huy.
3. Xây dựng văn hóa trường Đảng – nhiệm vụ quan trọng để kế thừa truyền thống và phát triển
Ngày 26/10/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG ban hành Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy định chỉ rõ, đối tượng và phạm vi áp dụng là toàn thể cán bộ, học viên đang công tác và học tập, nghiên cứu tại trường Đảng nhằm giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa trường Đảng: tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; cống hiến trong thực thi công vụ; cầu thị, sáng tạo, chất lượng trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; kỷ cương nơi công sở; văn minh trong ứng xử(8). Theo đó, văn hóa trường Đảng được cụ thể hóa thành các quy tắc trong ứng xử giữa cán bộ với công việc, đồng nghiệp, học viên và ứng xử của học viên trong công tác, học tập. Có thể nói, văn hóa trường Đảng là kết tinh của văn hóa học đường, văn hóa công sở và văn hóa Đảng. Vì vậy, xây dựng văn hóa trường Đảng là một trong những nhiệm vụ chiến lược quan trọng để kế thừa truyền thống và tiếp tục phát triển trước tình hình mới, trong đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên là lực lượng trực tiếp quyết định đến chất lượng xây dựng văn hóa trường Đảng.
Trong quá trình thực hiện sứ mệnh của mình, đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Chính trị khu vực II luôn gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với việc xây dựng văn hóa trường Đảng nhằm đạt tới chuẩn mực chung, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đề ra. Đồng thời, trên cơ sở truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng môi trường làm việc, học tập chuyên nghiệp, dân chủ, văn minh, hiện đại, đồng thời thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Kế thừa truyền thống trong xây dựng văn hóa trường Đảng, đội ngũ cán bộ, giảng viên luôn trung thành, kiên định niềm tin tất thắng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; gương mẫu, sáng tạo, luôn nêu cao tính đảng, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị. Đặc biệt, trước những tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là chiến lược “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn xuyên tạc, vu khống, thổi phồng những khó khăn, thiếu sót, thậm chí những khuyết điểm, sai lầm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoặc phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đội ngũ giảng viên phải xác định vai trò, trách nhiệm trong xây dựng văn hóa trường Đảng. Thông qua các bài giảng, công trình nghiên cứu khoa học, giảng viên phải phản ánh đầy đủ, khách quan về chủ trương, đường lối của Đảng, những thành tựu của đất nước do Đảng lãnh đạo góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc, nhằm góp phần bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng.
Hiện nay, vai trò của giảng viên có nhiều thay đổi. Giảng viên không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà còn hướng dẫn, hỗ trợ và định hướng cho học viên. Do đó, để thực hiện tốt vai trò đó, người giảng viên phải có trình độ chuyên môn sâu, am hiểu thực tiễn, luôn tìm tòi, sáng tạo, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực. Đó là yếu tố quyết định tạo nên sức thuyết phục và thành công của một bài giảng. Bên cạnh hoạt động giảng dạy, người giảng viên còn phải chủ động trong nghiên cứu khoa học, qua đó giúp giảng viên nắm sâu hơn kiến thức chuyên môn, kịp thời bổ sung kiến thức mới cho bài giảng, rèn luyện và phát triển tư duy độc lập, tư duy phản biện. Đây cũng là cơ sở cần thiết để thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị khu vực II.
Đặc trưng riêng của học viên trường Đảng là đa số học viên đều giữ vị trí lãnh đạo, quản lý hoặc được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang. Họ có chuyên môn cao, thông thạo nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn nghiên cứu nên có tính tự giác, kỷ luật cao trong ứng xử với công việc, học tập, nghiên cứu. Quy định về văn hóa trường Đảng đã nêu rõ phong cách ứng xử của học viên với đội ngũ cán bộ, giảng viên, với học viên và với bản thân, cụ thể: khi ứng xử với giảng viên phải thể hiện thái độ đúng mực, cầu thị khi trao đổi ý kiến; đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý phải tôn trọng ý kiến và chấp hành quy định của trường Đảng, quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý; đối với học viên thì chia sẻ giúp đỡ nhau trong học tập, đoàn kết không gây bè phái chia rẽ nội bộ, kết nối giữa học viên trong lớp và giữa các thế hệ học viên…, có tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trao đổi, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm; ngoài ra phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện lối sống, tác phong chuẩn mực, đấu tranh với các tiêu cực trong học tập, công tác. Trong mối tương tác giữa giảng viên – học viên, đó là sự đối thoại, trao đổi, bổ trợ lẫn nhau nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra, để có thêm kinh nghiệm, kỹ năng xử lý các tình huống, gắn liền lý luận với thực tiễn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “lý luận cách mạng không phải là giáo điều, nó là kim chỉ nam cho hành động cách mạng; và lý luận không phải là một cái gì cứng nhắc, nó đầy tính chất sáng tạo. Lý luận luôn luôn cần được bổ sung bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh động”(9). Và muốn cho việc học tập đạt được mục đích, đề cao lý luận, cải tạo tư tưởng, tăng cường tính đảng, cần phải có thái độ học tập cho đúng.
Trong quá trình công tác, người học viên với tư cách là cán bộ, đảng viên phải luôn tiên phong, nêu gương, sẵn sàng xông pha đi đầu vào những nơi khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện phương châm hành động “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”; chủ động và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, vì tiền đồ của dân tộc và để bảo vệ Đảng. Như vậy, quá trình học tập, bồi dưỡng và nghiên cứu lý luận chính trị là vấn đề cần thiết đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và học lý luận để tu dưỡng đạo đức cách mạng, vì có đạo đức cách mạng thì mới hy sinh tận tụy với cách mạng, mới lãnh đạo được quần chúng đưa cách mạng đi tới thành công.
Để xây dựng văn hóa trường Đảng, Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị khu vực II luôn quán triệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng Đảng, như các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Hình thức quán triệt và thực hiện của Học viện Chính trị khu vực II, cán bộ, giảng viên, học viên phong phú, đa dạng, có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc và xây dựng văn hóa trường Đảng.
Bên cạnh đó, Học viện Chính trị khu vực II chú trọng triển khai kịp thời Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG, lập kế hoạch hưởng ứng triển khai Cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021 – 2025 theo Kế hoạch số 341-KH/HVCTQG ngày 20/8/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Theo đó, việc xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng phải bảo đảm các tiêu chí theo phương châm “1 trung thành, 3 sáng tạo, 5 cống hiến”. Mỗi cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị khu vực II luôn xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm từ nhận thức đến hành động đối với việc xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị. Đồng thời, tích cực tham gia Cuộc vận động “Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh ở Học viện Chính trị khu vực II” nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng.
Như vậy, kể từ khi thành lập đến nay, Học viện Chính trị khu vực II đã trải qua nhiều giai đoạn, với nhiều tên gọi khác nhau, với bề dày lịch sử và truyền thống vẻ vang, song, chức năng, nhiệm vụ chính trị vẫn là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước, có vai trò quan trọng, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Với bề dày truyền thống gần 75 năm, Học viện Chính trị khu vực II đã xây dựng được hệ thống những giá trị đặc trưng, từ hình ảnh bên ngoài đến những giá trị ẩn chứa bên trong của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên. Những giá trị đó luôn được coi trọng, củng cố và không ngừng vun đắp, trở thành văn hóa đặc trưng của Học viện Chính trị khu vực II – văn hóa trường Đảng.
Tóm lại, xây dựng văn hóa trường Đảng có ý nghĩa rất quan trọng nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống vẻ vang của trường Đảng Miền Nam và phát triển, kết nối các thế hệ, nhân lên những giá trị tốt đẹp và góp phần xây dựng phẩm chất chính trị, giữ gìn chuẩn mực đạo đức lối sống, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị khu vực II, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh mới. Với ý thức trách nhiệm và nỗ lực quyết tâm của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên trường, văn hóa trường Đảng sẽ tiếp tục được xây dựng và thực hiện hiệu quả, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa trường Đảng, đưa Học viện Chính trị khu vực II ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

——————————————

(1) và (2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.280 và 309
(3), (5) và (9) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.11, Sđd, tr.95, 90 và 95
(4) và (6) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.6, Sđd, tr.360 và 208
(7)http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/cung-ban-doc/item/3224-xay-dung-van-hoa-truong-dang-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-trong-boi-canh-moi.html, truy cập ngày 06/10/2023
(8) Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG ngày 26/10/2017 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương