TS. TẠ THỊ LÊ(*)
ThS. ĐẬU VĨNH PHƯƠNG UYÊN(**)

(*) Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
(**) Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng báo dân tộc thiểu số cần có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với những chính sách phù hợp để khích lệ, động viên đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và người có uy tín nói riêng. Bài viết phân tích vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra những giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của họ trong tình hình mới.
Từ khóa: phát huy; dân tộc thiểu số; người có uy tín; Thành phố Hồ Chí Minh; vai trò

1. Vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Thành phố Hồ Chí Minh
Theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là những người có đủ những tiêu chí sau: (1) Là công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, cư trú hợp pháp tại Việt Nam; (2) Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; (3) Là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc; (4) Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư; (5) Có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.
Thành phố Hồ Chí Minh có 53 dân tộc thiểu số, với 468.128 người, chiếm 5,2% tổng dân số Thành phố, trong đó, dân tộc Hoa 382.826 người (81,8% trong tổng số dân tộc thiểu số), dân tộc Khmer 50.422 người (10,8%), dân tộc Chăm 10.509 người, còn lại là các dân tộc khác(1). Thành phố có 1.425 người có uy tín được bình chọn theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số(2), gồm 855 người Hoa, 396 người Kinh, 54 người Chăm, 40 người Khmer, 13 người Mường, 18 người Tày, 06 người Thái, 06 người Nùng, 01 người Dao, 02 người Stiêng, 01 người Êđê, 01 người Sán Chi, 01 người Sán Dìu, 02 người H’Mông; Trưởng thôn và tương đương 498 người, cán bộ nghỉ hưu 109 người, chức sắc tôn giáo 69 người, nhân sĩ trí thức 39 người, doanh nhân người sản xuất giỏi 93 người(3).
Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các chính sách đối với lực lượng này như Kế hoạch số 3256/KH-UBND ngày 07/8/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín(4); Hướng dẫn số 92/HD-BDT ngày 22/9/2020 về phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đã tiến hành bình chọn, công nhận người có uy tín 05 năm một lần, hằng năm tổ chức rà soát đưa ra và bổ sung danh sách người có uy tín(5) để kịp thời phát hiện, lựa chọn những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Ngoài ra, giai đoạn 2015 – 2022, Thành phố đã chi hơn 25 tỷ đồng để thực hiện chính sách đối với người có uy tín(6). Qua đó, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, góp phần phát huy vai trò của họ trong quá trình phát triển Thành phố.
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cả nước nói chung, ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có vai trò quan trọng trong các giai đoạn cách mạng. Trong cách mạng giải phóng dân tộc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là hạt nhân quy tụ, gắn kết đồng bào dân tộc thiểu số thành một khối thống nhất với sự lãnh đạo của Đảng đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Hiện nay, với các chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã thực hiện tốt vai trò trên nhiều lĩnh vực, là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền Thành phố.
Một là, trên lĩnh vực kinh tế
Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia với các cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững nói chung và giảm nghèo bền vững của Thành phố nói riêng. Qua đó, những nội dung về các dự án xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội được tuyên truyền, hướng dẫn giúp đồng bào dân tộc thiểu số hiểu và tích cực tham gia. Trong quá trình bình xét, lập danh sách những hộ đồng bào đủ tiêu chuẩn tham gia dự án giảm nghèo, người có uy tín đã hỗ trợ chính quyền xã chọn đúng đối tượng được thụ hưởng để tránh thất thoát nguồn lực đầu tư vì họ là những người gần dân, hiểu dân và sát dân nhất nên nắm bắt cụ thể tình hình đời sống của các hộ dân trên địa bàn.
Người có uy tín đã tích cực, chủ động cùng với chính quyền các cấp vận động, chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số theo mục tiêu chương trình, tiêu chí, chỉ tiêu của Thành phố. Đẩy mạnh lao động sản xuất, phát huy tính cộng đồng các dân tộc, cùng góp sức giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Trong những năm qua, nhờ có vai trò quan trọng, nòng cốt của người có uy tín, hiện nay, Thành phố còn 1423 hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc thiểu số, số hộ mới thoát chuẩn hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là 1127 hộ(7).
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số còn gương mẫu, tích cực trong lao động sản xuất, đồng hành cùng với người dân trong quá trình sản xuất. Một số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số còn là chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, không chỉ mang lại giá trị kinh tế, còn tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động Thành phố. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 16.896 doanh nghiệp của người dân tộc thiểu số đang sản xuất, kinh doanh, chiếm khoảng 05% tổng số doanh nghiệp toàn Thành phố, trong đó, người Hoa với 16.244 doanh nghiệp, 305 doanh nghiệp người Khmer(8). Họ thực sự là những tấm gương để đồng bào dân tộc thiểu số học tập, noi theo.
Hai là, trên lĩnh vực chính trị
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Thành phố Hồ Chí Minh tích cực thực hiện và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Họ là những người được đồng bào tín nhiệm và tìm đến để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc, xin ý kiến, qua đó, kịp thời nắm bắt nhu cầu, lợi ích của đồng bào dân tộc thiểu số để phản ánh các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ, đồng thời gặp gỡ, lắng nghe trao đổi ý kiến với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về những khó khăn, vướng mắc của đồng bào dân tộc thiểu số, tích cực tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, thực sự là cầu nối giữa Đảng, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị địa phương với đồng bào dân tộc thiểu số. Vai trò này thể hiện rõ qua việc người có uy tín phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tham gia ý kiến đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và chính quyền qua các đợt tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp ở Thành phố(9). Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp cũng tạo điều kiện để người có uy tín tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, hoạt động truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó từng bước nâng tầm ảnh hưởng của người có uy tín, tạo nguồn xây dựng lực lượng nòng cốt trong cộng đồng dân cư.
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Thành phố Hồ Chí Minh còn tích cực tham dự các hội nghị, tọa đàm, gặp mặt trao đổi, đồng thời tham gia góp ý các vấn đề về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; đi đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trọng tâm là đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nắm bắt và cung cấp kịp thời thông tin về dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, nhạy cảm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc(10). Họ còn là những người trực tiếp tham gia công tác phòng ngừa, giải quyết những vụ tranh chấp khiếu kiện, mâu thuẫn trong nhân dân; tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm, vận động giáo dục những người lầm lỗi; thường xuyên nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc. Qua đó, đã giúp nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác dân tộc, nâng cao vai trò trong công tác tuyên truyền vận động của người có uy tín trong dân tộc thiểu số(11).
Ba là, trên lĩnh vực văn hóa, xã hội
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn tích cực tham gia và đi đầu trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Họ cũng là người tổ chức hoạt động sưu tầm và bảo quản các giá trị văn hóa phi vật thể, đồng thời tuyên truyền, vận động thế hệ trẻ, con em đồng bào dân tộc thiểu số vào các lớp học chữ và tiếng dân tộc. Đồng thời, họ cũng tham gia tích cực vào việc dạy và học tiếng dân tộc cho học sinh người dân tộc, tích cực tuyên truyền vận động và ủng hộ chính sách hỗ trợ giáo viên dạy tiếng dân tộc của Thành phố; vận động Ban Quản trị các Hội quán, Thánh đường, Tiểu Thánh đường, Ban Trị sự Chùa, Hội Bảo trợ giảng dạy môn Hoa văn, hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ sở dạy tiếng Hoa, Khmer, Chăm cho học sinh dân tộc thiểu số được theo học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Điều này góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc. Bên cạnh đó, họ cũng luôn đồng thuận, hỗ trợ chính quyền trong công tác tuyên truyền vận động tham gia các chương trình vệ sinh môi trường, ủng hộ và thực hiện chủ trương kế hoạch hóa, xóa bỏ những hủ tục mê tín, lạc hậu nhằm nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần trong cộng đồng. Các doanh nghiệp, mạnh thường quân là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng tích cực tham gia các hoạt động tặng học bổng cho học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số với số tiền là hơn 15 tỷ đồng, trao tặng 606 chiếc xe đạp, hàng triệu tập, viết, đồ dùng cho việc giảng dạy, học tập cho học sinh, sinh viên nghèo, khó khăn người dân tộc thiểu số(12).
Hầu hết người có uy tín là các vị đứng đầu các tổ chức hội đoàn, tổ dân phố hoặc có vị trí nghề nghiệp được xã hội tôn trọng, có sự gắn bó với nhân dân trong tổ dân phố và chính quyền địa phương, thể hiện được vai trò nòng cốt, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào thi đua, kịp thời cung cấp thông tin cho cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần tích cực vào việc giữ vững sự ổn định chính trị, đoàn kết trong đồng bào dân tộc thiểu số, an tâm lao động, học tập, phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
Bên cạnh đó, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn chung tay cùng hệ thống chính trị cơ sở bảo đảm an sinh xã hội cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số bằng những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội. Tham gia công tác hòa giải, kịp thời khuyên can, ngăn chặn những mâu thuẫn của người dân trong cộng đồng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’. Họ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhiều nguồn lực để xây dựng những ngôi nhà tình thương, nhà đại đoàn kết nhằm giúp những hộ nghèo “an cư” để yên tâm sản xuất, có thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, người có uy tín cũng tích cực phối hợp với chính quyền tiến hành rà soát thực trạng về nhà ở của hộ nghèo, nắm tình hình cụ thể của từng trường hợp để có cách giúp đỡ phù hợp, kịp thời. Để duy trì việc huy động nguồn vốn xã hội thành công thường xuyên nhằm giúp đỡ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín đã minh bạch từ việc chọn đúng đối tượng cần trợ giúp đến công khai, minh bạch tài chính để các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm tin tưởng, ủng hộ cũng như sử dụng nguồn tiền giúp đỡ hiệu quả. Họ chính là nơi kết nối những tấm lòng thiện nguyện, chung tay cùng với chính quyền địa phương góp phần bảo đảm cuộc sống cho nhiều đồng bào dân tộc thiểu số còn đang cần trợ giúp về nhiều mặt.
Bên cạnh những hoạt động nổi bật của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, một bộ phận chưa phát huy vai trò trên từng lĩnh vực cụ thể. Một số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động chưa hiệu quả, sức lan tỏa và sự tác động trong các hoạt động phong trào ở địa phương chưa sâu rộng và đạt kết quả như kỳ vọng. Việc phát huy vai trò người có uy tín trên một số lĩnh vực còn nhiều bất cập, hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho người có uy tín nhiều nơi còn chưa được duy trì thường xuyên; chế độ đãi ngộ chưa tương xứng với vai trò, công sức của người có uy tín đã đóng góp… Những hạn chế trên là do nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số chưa đầy đủ. Từ đó, thiếu chủ động, sâu sát, kịp thời trong công tác chỉ đạo, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lựa chọn, xây dựng, chăm lo và phát huy vai trò người có uy tín. Một số cán bộ làm công tác dân tộc thiếu sự liên hệ thường xuyên với người có uy tín, chưa kịp thời phát huy vai trò của họ trong các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, dẫn đến hiệu quả phát huy vai trò người có uy tín chưa cao.
2. Giải pháp phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Thứ nhất, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chính sách về người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Điều chỉnh và mở rộng các quy định về chính sách đãi ngộ đối với người có uy tín phù hợp với tình hình hiện nay như chế độ hỗ trợ và thăm hỏi người có uy tín ốm đau; quan tâm thực hiện các chế độ chính sách đối với gia đình của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm phụ cấp hằng tháng và bảo hiểm y tế, đặc biệt đối với những người không thuộc diện được hưởng các ưu đãi trong lĩnh vực bảo hiểm y tế. Ngoài ra, cần có những quy định rõ ràng trong việc phân công và phân cấp thực hiện chính sách đối với người có uy tín, đặc biệt, là đối với cấp xã, liên hệ trực tiếp và thường xuyên với người có uy tín. Hiện nay, ngoài quy định thăm hỏi lễ, tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, chưa có quy định nào về thực hiện các chính sách khác đối với người có uy tín như: thăm hỏi khi đau ốm, tang ma… Chính vì vậy, cấp xã không có căn cứ và kinh phí để thực hiện chính sách đối với người có uy tín. Bên cạnh đó, phải vận dụng linh hoạt chính sách của Nhà nước phù hợp với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số bảo đảm các chính sách đãi ngộ được thực hiện phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Cần xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể thực hiện các chính sách xã hội đối với người có uy tín, tránh sự chồng chéo. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành và sự quan tâm đến yếu tố đặc thù của từng địa phương khi xây dựng và hoạch định chính sách.
Thứ hai, kịp thời thông tin, tuyên truyền đến người có uy tín những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Người có uy tín là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số, là những người trực tiếp tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp của Thành phố cần cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho người có uy tín để họ tuyên truyền, phổ biến đến đồng bào dân tộc thiểu số nắm vững và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, nhất là những nội dung liên quan đến xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân. Cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền và sử dụng các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng người có uy tín, bám sát tình hình thực tiễn của mỗi dân tộc.
Thứ ba, xây dựng và phát triển lực lượng làm công tác dân tộc, bảo đảm thực hiện tốt công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc đủ về số lượng và đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Bố trí cán bộ làm công tác dân tộc theo hướng chuyên sâu, ổn định lâu dài, có kinh nghiệm tham mưu đề xuất, trực tiếp thực hiện công tác vận động và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với người có uy tín tiêu biểu, cần xem xét giới thiệu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp để phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tham gia góp ý, xây dựng chính sách dân tộc, đồng thời thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội ở địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín tham gia vào quá trình thảo luận và đóng góp ý kiến vào các lĩnh vực quan trọng như: phát triển kinh tế, chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục và đào tạo, phát triển Thành phố, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội, cũng như giải quyết các vụ tranh chấp và khiếu kiện trong nhân dân.
Thứ tư, thường xuyên tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, qua đó, người có uy tín phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu tham gia phong trào, nâng cao uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội phát động như: phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào vì người nghèo, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở… gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy vai trò của người có uy tín là doanh nhân trong phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua hoạt động của đồng bào dân tộc thiểu số, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị có thể nhận diện, nắm bắt khó khăn, kịp thời phát hiện và đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Đảng và Nhà nước của thế lực thù địch./.

—————————-

(1), (3), (4), (5), (6), (12) và (13) Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Dân tộc, Báo cáo số 39/BC-BDT, ngày 18/11/2022, Tổng kết thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2022
(2) http://tapchimattran.vn/dai-doan-ket/vai-tro-cua-nguoi-co-uy-tin-trong-tuyen-truyen-chinh-sach-dan-toc-tren-dia-ban-tp-ho-chi-minh-49520.html
(7) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công văn số 5734/SLĐTBXH-VPB ngày 24/02/2023 về việc cung cấp số lượng và danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo dân tộc thiếu số năm 2023
(8), (9), (10) và (11) Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Dân tộc, Báo cáo số 167/BC-BDT ngày 13/12/2022 về kết quả thực hiện chính sách dân tộc năm 2022 và nhiệm vụ chính sách dân tộc năm 2023