PHAN CÔNG THÀNH(**)
ĐẶNG THỊ THẢO(***)

(*) Bài viết trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2024 “Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương” do ThS. Phan Công Thành làm chủ nhiệm
(**) Trường Chính trị tỉnh Bình Dương
(***) Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Cán bộ, công chức cấp xã là những người trực tiếp phục vụ nhân dân. Năng lực của cán bộ, công chức cấp xã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, hiệu quả quản lý của chính quyền và hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã, sự ổn định chính trị – xã hội và mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ở cơ sở. Vì vậy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cần thực hiện các biện pháp bồi dưỡng phù hợp đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển tỉnh Bình Dương trong bối cảnh mới.
Từ khóa: bồi dưỡng; Bình Dương; cán bộ, công chức; cấp xã

1. Đặt vấn đề
Cấp xã là cấp cơ sở, có vai trò rất quan trọng trong thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là cấp gần dân nhất, trực tiếp triển khai chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Hiệu quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã(1). Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và mỗi cán bộ, công chức cấp xã. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đề ra mục tiêu đến năm 2030 xác định: “Đối với cán bộ chuyên trách cấp xã: 100% có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hoá về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác”(2). Để thực hiện mục tiêu trên, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện, như Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đây chính là những căn cứ, cơ sở pháp lý để cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện.
Bình Dương là tỉnh công nghiệp thuộc vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển của vùng và cả nước. Những năm gần đây, tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa cao, dân nhập cư đông, cán bộ, công chức phải giải quyết nhiều thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, tình trạng công việc quá tải, không có thời gian tham gia các lớp bồi dưỡng và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần phải nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã với nội dung, hình thức đa dạng, nhất là bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin góp phần giảm tải công việc của cán bộ, công chức cấp xã.
2. Tình hình bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bình Dương
Tỉnh Bình Dương có 91 đơn vị hành chính cấp xã với 45 phường, 41 xã và 05 thị trấn. Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 1837 cán bộ, công chức cấp xã, trong đó, có 919 cán bộ và 918 công chức(3). Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng “xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước”(4) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, cấp ủy, chính quyền Bình Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ nói chung, công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã nói riêng. Qua đó, công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã thể hiện ở một số kết quả nổi bật sau:
Một là, chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
Xác định đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là bộ phận quan trọng của nguồn nhân lực địa phương, cấp ủy, chính quyền tỉnh đã đặt công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trong tổng thể phát triển nguồn nhân lực tỉnh cả trong ngắn hạn và dài hạn. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực theo từng giai đoạn. Giai đoạn 2021 – 2025, Tỉnh ủy Bình Dương ban hành Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 31/5/2021 về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 31/5/2021.
Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025, phấn đấu đến năm 2025, 98% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; 95% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm. Hằng năm, ít nhất 60% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ(5). Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và Công văn số 2580/BNV-ĐT ngày 16/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2021 – 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 về kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 – 2025.
Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, hằng năm, thông qua rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tỉnh đã ban hành các kế hoạch cụ thể. Ngày 29/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3790/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương năm 2023. Qua đó, triển khai bồi dưỡng cho cán bộ, công chức từ tỉnh đến xã gắn với vị trí việc làm, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
Hai là, thực hiện tốt tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nói riêng, hằng năm, tỉnh giao cho các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị tuyên truyền, phổ biến về công tác đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị cấp xã. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và cho ý kiến, ban hành Đề án Trường Chính trị chuẩn để xây dựng Trường Chính trị thành Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm chính trị cấp huyện. Công tác tuyên truyền, phổ biến đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức về công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung, cán bộ, công chức cấp xã nói riêng.
Ba là, nội dung, hình thức bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ngày càng đa dạng, phù hợp
Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức được thực hiện nghiêm túc, bài bản, thường xuyên, liên tục. Nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đã tập trung cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị, quốc phòng, an ninh, nghiệp vụ công tác đoàn thể, gắn với tiêu chuẩn, tiêu chí từng chức danh cán bộ, công chức cấp xã. Năm 2022, các trung tâm chính trị cấp huyện đã tổ chức 234 lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã với 38.593 lượt người học(6). Năm 2023, tỉnh đã tổ chức 09 lớp bồi dưỡng cho 1284 cán bộ, công chức cấp xã (bao gồm chức danh cán bộ và công chức cấp xã). Tỉnh cũng tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm cho 2792 lượt cán bộ, công chức cấp xã, trong đó có 833 cán bộ cấp xã, 1429 công chức cấp xã; 154 cán bộ cấp xã và 98 công chức cấp xã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; 04 cán bộ cấp xã và 05 công chức cấp xã bồi dưỡng kiến thức tin học, 10 cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, 77 cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 111 công chức cấp xã tham gia bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Bên cạnh đó, tỉnh còn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân cho 433 lượt người và bồi dưỡng cập nhật cho 321 lượt người ở cấp xã(7). Đa số các khóa bồi dưỡng đều được tổ chức với nội dung phong phú, hình thức linh hoạt.
Bốn là, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã tham gia bồi dưỡng
Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, tỉnh đã có nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Ngày 31/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/19/NQ-HĐND quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. Từ năm 2019 – 2022, tỉnh đã cử 38.463 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước với tổng kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng là 103.208.250.023 đồng (trong đó, có các khóa bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệm vụ cho cán bộ, công chức cấp xã do Sở Nội vụ thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt hằng năm). Cụ thể, chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia các khóa bồi dưỡng với số tiền 84.399.457.805 đồng(8). Chế độ, chính sách kịp thời, phù hợp với thực tế đã tạo động lực, khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Nhờ đó, công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo hướng bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện gắn với từng chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã. Kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý, điều hành của cán bộ cấp xã được nâng cao, đội ngũ công chức cấp xã được cập nhật kiến thức mới và vận dụng tốt vào thực tiễn. Chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đã đáp ứng yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng chức danh cán bộ, công chức, thể hiện tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Một số cơ quan, đơn vị chưa xác định đầy đủ, chính xác, khách quan nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. Đối tượng tham gia bồi dưỡng chủ yếu gắn với các chức danh cán bộ cấp xã, chưa chú trọng kỹ năng, nghiệp vụ gắn với vị trí việc làm của công chức cấp xã. Một số ít cán bộ, công chức chưa được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng quy định nên chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung, chương trình bồi dưỡng có điểm chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng; phương pháp, tài liệu học tập chưa đa dạng, cập nhật và chưa gắn với kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ, công chức; phương pháp truyền tải chậm đổi mới, chủ yếu thuyết trình, chưa gắn với kỹ năng thực hành; hoạt động khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người học và chất lượng bồi dưỡng chưa được triển khai thực chất, hiệu quả, chưa chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, công chức trong giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số chưa đạt nhiều kết quả. Số lượng cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng tin học còn rất ít.
Nguyên nhân chủ yếu là do vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, công tác cải cách hành chính chưa được phát huy; chưa có giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính phù hợp với tình hình thực tiễn; công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức chưa thường xuyên(9). Quy mô dân số tăng nhanh trong khi thực hiện tinh giản biên chế, cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm nhiều việc, chế độ đãi ngộ thấp, dẫn đến tình trạng quá tải trong giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức cấp xã. Năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức chưa đều, có mặt còn hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong cải cách hành chính chưa tập trung thực hiện, đa số người dân chưa có thói quen sử dụng các dịch vụ công trực tuyến…
3. Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bình Dương hiện nay
Phát triển tỉnh Bình Dương bền vững là “đô thị thông minh, văn minh, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã nói riêng gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, công chức đối với hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
Các cấp ủy đảng, chính quyền cần nhận thức và thực hiện tốt trách nhiệm tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. Việc tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, thông qua nhiều kênh thông tin, trong đó cần tiếp tục phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 377/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025, gắn với vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền phải có trách nhiệm rà soát, đánh giá nhu cầu của cán bộ, công chức cấp xã, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị để xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng phù hợp, khả thi, sát thực tiễn. Cán bộ, công chức cấp xã cần thực hiện tốt trách nhiệm bồi dưỡng gắn với vị trí việc làm, tự giác, thường xuyên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được đảm nhiệm.
Thứ hai, đổi mới nội dung, chương trình và đa dạng các hình thức bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã gắn với yêu cầu chuyển đổi số và cải cách hành chính
Hiện nay, Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã quy định rõ nội dung, chương trình, hình thức, thời gian bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã. Tuy nhiên, căn cứ vào đặc điểm riêng về kinh tế, văn hóa, xã hội ở mỗi địa phương đòi hỏi nội dung, chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã vừa phải theo quy định chung, vừa phải linh hoạt, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu.
Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 19/5/2022 về chuyển đổi số tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định chính quyền số là trụ cột để thay đổi tổng thể, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, minh bạch. Do đó, đổi mới toàn diện bộ máy chính quyền số từ tỉnh đến cơ sở với sự thịnh vượng, thông minh của xã hội số đã và đang đặt ra yêu cầu bức thiết về năng lực, trình độ của cán bộ, công chức. Nội dung, chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cũng cần được đổi mới, cập nhật kịp thời, bảo đảm 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)(10). Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền tỉnh Bình Dương cần bám sát nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025, chú trọng nội dung, chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, phục vụ nhân dân.
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức(11). Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp xử lý tình huống, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực thực tiễn, chuyên môn sâu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và hội nhập quốc tế(12). Chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là những người thường xuyên tiếp xúc, trực tiếp giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp.
Thứ ba, phối hợp với các cơ sở bồi dưỡng nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
Dựa trên nhu cầu của địa phương, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bình Dương cần phối hợp, đặt hàng các cơ sở bồi dưỡng thiết kế nội dung, chương trình phù hợp, sát thực tiễn. Các cơ sở bồi dưỡng cần lựa chọn giảng viên có năng lực tham gia các lớp bồi dưỡng bảo đảm vừa truyền tải kiến thức, vừa định hướng xử lý giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Quản lý chặt chẽ học viên, giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, khảo sát, đánh giá chất lượng bồi dưỡng, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng phù hợp.
Tóm lại, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bình Dương là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện nghiêm túc, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với vị trí việc làm, chuyên môn công tác và yêu cầu phát triển địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số và đẩy mạnh cải cách hành chính. Mỗi chủ thể và đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng cần thực hiện nhiều giải pháp góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tinh thông, chuyên nghiệp, hiện đại và tận tụy phục vụ nhân dân./.

———————————————–

(1) Các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
(2) Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đề ra mục tiêu đến năm 2030
(3) Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Báo cáo số 398/BC-UBND ngày 28/12/2022 kết quả thực hiện công tác chính quyền địa phương năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
(4) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.178
(5) Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025
(6) Báo cáo số 08-BC/TU ngày 25/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
(7) Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 15/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
(8) Báo cáo số 55/BC-ĐGS ngày 17/7/2023 của Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương kết quả giám sát về tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát rtiển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương
(9), (10) và (11) Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
(12) Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025

(Tạp chí Khoa học chính trị Số 03_2024)