PGS, TS. HÀ TRỌNG THÀ(*)

(*) Trường Đại học An ninh nhân dân

Tóm tắt: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” là tác phẩm quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có giá trị to lớn đối với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước nói chung và công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam nói riêng. Bài viết phân tích giá trị tư tưởng trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: giá trị tư tưởng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

1. Đặt vấn đề
Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01/02/2013 – 01/02/2023), Ban Nội chính Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan liên quan đã tổ chức ra mắt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nội dung cuốn sách thể hiện giá trị to lớn đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.
2. Nội dung giá trị tư tưởng trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục thể hiện rõ nét trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Cuốn sách gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nội dung toàn diện, từ lý luận đến thực tiễn, được kết cấu thành 3 phần. Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Qua ba phần của cuốn sách thể hiện những nội dung quan điểm, định hướng sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam:
Thứ nhất, hoàn thiện những vấn đề lý luận về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Cuốn sách đã làm rõ một số vấn đề có tính lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Các bài viết đã trả lời các vấn đề, như: Tham nhũng, tiêu cực là gì? Tác hại ra sao? Vị trí, vai trò của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phạm vi, nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Những vấn đề đó được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định qua các quan điểm vô cùng quan trọng: Một là, tham nhũng, tiêu cực là “giặc ở trong lòng”, là “giặc nội xâm”; Hai là, tham nhũng là một trong những nguy cơ đối với Đảng và cách mạng Việt Nam; uy hiếp sự tồn vong của chế độ; làm mất niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; Ba là, phòng là cơ bản, lâu dài, chống là cấp bách, trước mắt; Bốn là, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; Năm là, mục đích của việc xử lý tham nhũng, tiêu cực là để “trị bệnh cứu người”, kỷ luật một vài người để cứu muôn người, truy tố một vụ để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực; Sáu là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thứ hai, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Trong các bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược”(1) nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực; “không thể chỉ làm một lần là xong; ngược lại, phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục; làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hằng ngày”(2); đòi hỏi “phải có quyết tâm rất lớn, thống nhất rất cao, biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại”(3). Từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới mục tiêu “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực.
Với quyết tâm chính trị rất cao, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ 04 kết quả nổi bật: về phát hiện, xử lý(4); xây dựng, hoàn thiện thể chế(5); công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực, xây dựng văn hóa liêm chính; mở rộng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra khu vực ngoài nhà nước; tăng cường hợp tác quốc tế. Trong Cuốn sách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nêu lên 08 bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một là, biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế, nói đi đôi với làm; Hai là, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng; Ba là, chú trọng công tác cán bộ; Bốn là, tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm; Năm là, tăng cường kiểm soát quyền lực; Sáu là, phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp của các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng; Bảy là, gắn phòng, chống tham nhũng với xây dựng Đảng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; Tám là, các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải phù hợp với đặc điểm, tình hình ở Việt Nam. Những nỗ lực của Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản và quyết tâm chính trị đã được quốc tế đánh giá rất cao. Ngày 25/01/2022, Tổ chức minh bạch Quốc tế đã công bố chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) năm 2021, theo đó, Việt Nam được đánh giá “đạt 39/100 điểm, đứng thứ 87 trong số 180 quốc gia, vùng lãnh thổ được xếp hạng, (tăng 3 điểm và tăng 17 bậc so với năm 2020)”(6).
Thứ ba, chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực thời gian tới
Mục tiêu của đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước”(7); việc xử lý tham nhũng, tiêu cực là để “trị bệnh cứu người” với quyết tâm “không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”(8). Từ đó, Cuốn sách chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực. Trong các nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực thời gian tới, Cuốn sách chỉ ra 05 nhiệm vụ, giải pháp căn bản: Một là, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; Hai là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế; Ba là, đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; Bốn là, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng; Năm là, xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong sạch, vững mạnh; mở rộng hợp tác quốc tế; triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước. Cùng với đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra 05 vấn đề cần lưu ý trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một là, Ban Chỉ đạo và từng thành viên phải đúng vai, thuộc bài; Hai là, hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng, tiêu cực; Ba là, thi hành đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự; Bốn là, tập trung xử lý những khâu yếu, việc khó; Năm là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thông điệp về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rút ra là: “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”(9).
Thứ tư, khẳng định niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài với quyết tâm của Đảng và những chỉ đạo hiệu quả của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Những tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, giải pháp cơ bản để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn với những thành tựu to lớn. Sự ghi nhận của những tập thể, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về công cuộc này là nguồn động viên to lớn, là sức mạnh tinh thần rất quan trọng để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam tin tưởng và hy vọng về kết quả tham nhũng, tiêu cực nhất định sẽ bị ngăn chặn, đẩy lùi.
Cuốn sách có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và đồng thời là sự phát triển sáng tạo, góp phần hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng chính là “vũ khí” sắc bén góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Với quyết tâm to lớn của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng về mục tiêu của cuộc đấu tranh này, từ đó giữ vững, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, quần chúng nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bên cạnh đó, những giá trị tư tưởng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn góp phần quan trọng trong việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Phòng, chống tiêu cực, mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng”(10); “để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”, phải xuất phát từ “cái gốc của mọi công việc”, đó là cán bộ và công tác cán bộ. Với những quan điểm chỉ đạo cốt lõi đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, thực hiện tự phê bình và phê bình “như rửa mặt hàng ngày”, phải luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trước mọi nhiệm vụ, “đảng viên đi trước, làng nước đi sau”. Đây là vấn đề “căn cơ”, là “gốc” của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay cần kiên quyết, kiên trì thực hiện.
3. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh hiện nay
Để góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định phương châm cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay là: kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực; không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự.
Với phương châm đó, trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quán triệt, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về sự nguy hại của tham nhũng, tiêu cực,… tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; đồng thời kiên quyết vạch trần, phê phán, bác bỏ, xử lý nghiêm các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kích động, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Hai là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế – xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng, tiêu cực”. Có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế – xã hội để hạn chế sự tác động tiêu cực của “nhóm lợi ích”, “sân sau”, “tư duy nhiệm kỳ”; ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi xây dựng chính sách, luật pháp. Khẩn trương hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.
Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện và công khai, có trọng tâm, trọng điểm. Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phải kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các hành vi sai phạm. Mọi cán bộ, đảng viên vi phạm đều phải bị xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh, công khai với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ; không chịu sự tác động của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.
Bốn là, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện “nhốt” quyền lực vào trong “lồng” cơ chế qua việc phát huy vai trò giám sát việc thực thi quyền lực thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thanh tra, kiểm toán của Nhà nước; giám sát của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, của cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, của nhân dân và xã hội.
Năm là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết là các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các cơ quan nội chính từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định để ngăn ngừa có hiệu quả sự tác động tiêu cực, không lành mạnh vào hoạt động của các cơ quan này. Đặc biệt, phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thật sự có bản lĩnh, thật sự liêm chính, trong sạch; không chịu bất cứ sức ép không trong sáng nào của tổ chức, cá nhân; bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc nào của những kẻ phạm tội cùng với chính sách đãi ngộ hợp lý; phải phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trước hết và ngay trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tóm lại, giá trị tư tưởng trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Giá trị đó được thể hiện trên cả phương diện lý luận và thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu, rộng, hiệu quả để góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

————————————-

(1), (2), (3), (7), (8), (9) và (10) Nguyễn Phú Trọng (2023), Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.13; 463; 321; 14; 26; 207 và 16
(4) và (5) Kỷ luật 2.740 tồ chức đảng, hơn 167.700 đảng viên, trong đó có hơn 190 cán bộ diện Trung ương quản lý (04 ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chinh trị, 36 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương); xử lý hình sự 37 cán bộ diện Trung ương quản lý)
(6) Mạnh Tuấn (2023), Một số kết quả của công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, Thông tin Báo cáo viên – Bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương, số 02/2023, tr. 41.

(Tạp chí Khoa học Chính trị Số 7_2023)