ThS. CHÂU TIẾN LỘC(*)

(*) Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể. Với vai trò là đội hậu bị tin cậy của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh (Thành Đoàn) luôn nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xác định công tác này phải vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, an toàn tuyệt đối; xem xây dựng, bảo vệ Đoàn là bước quan trọng để xây dựng và bảo vệ Đảng.
Từ khóa: Đoàn Thanh niên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Thành Đoàn

1. Vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với việc thực hiện “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
– Quan niệm “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đặt ra nhiệm vụ: Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt hiệu quả. Kết hợp giữa nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ lâu dài; nâng cao khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị.
Quan niệm về “xây” (bảo vệ) và “chống” (đấu tranh) có nhiều cách hiểu khác nhau. Tuy nhiên, trong phạm vi công tác xây dựng Đảng: “xây” có thể hiểu là toàn bộ phương thức, biện pháp tiếp tục phát huy những giá trị đã có, ưu thế đang tồn tại để hướng tới mục tiêu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng. Có thể hiểu nhiệm vụ “xây” là hoạt động của các nhà lãnh đạo hoạch định cương lĩnh, đường lối, chính sách đúng đắn, được nhân dân ủng hộ để thực hiện đường lối, chính sách đó. 
“Chống” là toàn bộ phương thức, cách làm để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
– Mối quan hệ giữa “xây” và” chống” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
“Xây” và “chống” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có mối quan hệ biện chứng tác động qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau.
Thứ nhất, “xây” và “chống” đi đôi, gắn liền thống nhất với nhau. “Xây” đi đôi, gắn liền với “chống” và ngược lại, “chống” đi đôi, gắn liền với “xây”. Nghĩa là, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã bao hàm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng hàm chứa yếu tố bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đây là hai mặt của một vấn đề.
Thứ hai, “xây” là trọng tâm, ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến “chống”. “Xây” được xem là giải pháp tập trung vào bên trong chủ thể (tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên,…). “Xây” tốt sẽ góp phần tác động làm cho “chống” hiệu quả hơn. Bởi vì, “xây” tốt thì kẻ thù không có cơ hội để lợi dụng xuyên tạc, đổi trắng thay đen. Do đó, nhiệm vụ “xây” là yếu tố quyết định trong công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, “xây” phải vững chắc thì sẽ “chống” lại sự tấn công của các thế lực thù địch. 
Thứ ba, “chống” tác động, ảnh hưởng tới “xây”. “Chống” hiệu quả thì “xây” sẽ tốt hơn, bởi vì “chống” sẽ hình thành cơ chế cảnh báo từ xa phòng ngừa, ngăn chặn những quan điểm sai trái, thù địch có thể xảy ra tiếp theo. “Chống” một cách đúng đắn, khoa học, sáng tạo là trực tiếp góp phần bảo vệ thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Vì vậy, cần chú ý tiến hành song song cả hai mặt, “xây” đi đôi với “chống”, “chống” gắn liền với “xây”; gắn giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên xây dựng nội dung, phương pháp và cách thức xử lý hiệu quả mọi tình huống bất ngờ nảy sinh.
– Vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với việc thực hiện “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong Điều lệ của Đoàn đã xác định trách nhiệm của người đoàn viên khi tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Là lớp người trẻ tuổi, có sức khỏe, có tri thức, có ước mơ, hoài bão và lý tưởng cách mạng, là lực lượng đông đảo đoàn viên, thanh niên đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chính vì vậy, Đoàn đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường “sức đề kháng” cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trước những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên mạng xã hội; quán triệt và thực hiện quan điểm gắn “xây” với “chống” trong công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng; trong đó, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách.
2. Thực trạng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn trọng yếu, là nơi các tổ chức, cá nhân phản động, chống đối chính trị, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tập trung tiến hành các hoạt động chống phá với phương thức ngày càng đa dạng, tinh vi, thâm độc, nguy hiểm; các lực lượng chống đối, phá hoại triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông, internet và mạng xã hội để thực hiện “chiến tranh tâm lý” trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, đả kích, phá hoại chủ trương, đường lối của Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền, công tác cán bộ, vấn đề đất đai, môi trường,.., gây xung đột xã hội, thách thức trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Từ thực trạng nêu trên, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xác định các quan điểm triển khai trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: “Quán triệt phương châm “xây” đi đôi với “chống”, trong đó “xây” là trọng tâm; chủ động lan tỏa thông tin tích cực, người tốt, việc tốt đi đôi với tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên rà soát ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội”(1).
Trên cơ sở các chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Thành ủy, với tư cách là đội hậu bị của Đảng, là nguồn cung cấp nhiều nhất và trực tiếp nhất đoàn viên, thanh niên tiên tiến cho Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh xác định xây dựng, bảo vệ Đoàn là bước quan trọng để xây dựng và bảo vệ Đảng và đạt được nhiều thành tựu trong công tác này ở hai nhóm nhiệm vụ.
Nhóm nhiệm vụ “xây”: (1) Tuyên truyền, giáo dục, định hướng nâng cao nhận thức, hiểu biết của thanh niên về nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; (2) Định hướng tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên báo chí, mạng xã hội; (3) Củng cố lực lượng và duy trì cơ chế hoạt động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Nhóm nhiệm vụ “chống”: (1) Vận hành các chuyên trang, chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí, mạng xã hội; (2) Tổ chức phát hiện, theo dõi, đấu tranh phản bác các trang, tin, bài, xuyên tạc, chống phá; (3) Tăng cường khảo sát, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên.
Trong nhóm nhiệm vụ “xây”, tổ chức Đoàn đã phát triển Câu lạc bộ Lý luận trẻ Thành Đoàn, 115 Câu lạc bộ Lý luận trẻ tại các cơ sở đoàn; phát triển 8.762 tổ, nhóm tu dưỡng rèn luyện dành cho đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú gắn kết thực hiện Cuộc vận động “Người cộng sản trẻ”; tổ chức Hội thi Olympic, tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ”, “Ánh sáng thời đại”; xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt chính trị; tổ chức các hoạt động học tập lý luận chính trị, sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm; phát triển các Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh từ cấp thành phố đến cơ sở; tổ chức các ngày hành động thống nhất (Ngày lao động cộng sản, Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh) để xây dựng tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của đoàn viên, thanh niên,…
Trong nhóm nhiệm vụ “chống”, tổ chức đoàn xác định chống “từ xa, từ sớm” những diễn biến, tác động đến thanh niên, đánh giá tình hình, nắm bắt nhu cầu của thanh niên và thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá thanh niên, với tư duy: “phòng ngừa hơn chữa bệnh”. Vì vậy, trong thời gian qua, Đoàn đã quan tâm duy trì tổ chức các diễn đàn “Nghe thanh nói – Nói thanh niên nghe”, “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng” thường xuyên, kịp thời, gắn với từng sự kiện, thời điểm và yêu cầu của công tác giáo dục nhằm phát huy hiệu quả việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và định hướng thanh niên, chủ động phân tích, dự báo, phòng ngừa các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, Đoàn phát huy hệ thống, tính đồng bộ từ các cơ sở đoàn trong quá trình tđấu tranh với các luận điệu, quan điểm sai trái, thông tin xấu độc; phát huy các gương điển hình, cốt cán phong trào tạo ngọn cờ tập hợp thanh niên, triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng, chia sẻ các hành động đẹp, thông tin tích cực, các giá trị văn hóa, lan tỏa cái đẹp, hạn chế cái xấu.
Việc triển khai hai nhóm giải pháp này đã tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên Thành phố tích cực phát huy vai trò tiên phong, xung kích trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua kết quả khảo sát của Thành Đoàn (năm 2022) về sự hiểu biết của đoàn viên, thanh niên đối với các nội dung giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức đoàn – hội cho thấy, các yếu tố có tỷ lệ đồng ý và hoàn toàn đồng ý cao nhất liên quan đến sự nhận diện (83,7%) và cách phản biện (80,4%) các luận điệu, thông tin sai trái, xuyên tạc, nhất là trên không gian mạng(2).
Tuy nhiên, Thành Đoàn vẫn tồn tại một số hạn chế trong thực hiện “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: (1) Chưa có giải pháp căn cơ để khắc phục bệnh “lười” học tập lý luận chính trị của thanh niên hiện nay – một trở ngại cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có nguy cơ làm mai một dần đi, “cùn” dần đi tư duy lý luận của mỗi người trẻ, niềm tin, lý luận chưa được “xây” tốt thì không thể “chống” hiệu quả; (2) Chưa có giải pháp căn cơ để khắc phục bệnh “sợ trách nhiệm” của một bộ phận cán bộ Đoàn, đoàn viên khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm việc một cách cầm chừng cho “đủ bổn phận”, cốt sao không phạm phải khuyết điểm gì lớn; (3) Một số cơ sở đoàn chưa kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống”, chưa thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn đoàn “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; (4) Công tác quản lý, khai thác, sử dụng nguồn nhân lực bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng từ sớm, từ xa còn chừng mực, chưa đạt được mục tiêu, hiệu quả như mong muốn.
3. Giải pháp thực hiện tốt “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ nhất, xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa, đội hậu bị tin cậy của Đảng. Trước hết, cần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, báo cáo viên vững nghiệp vụ, tâm huyết, nhiệt tình. Có như vậy, mới tạo sức hấp dẫn trong việc học lý luận chính trị, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động giáo dục của Đoàn và học tập lý luận chính trị. Hiện nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế khi có hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, như: Học viện Chính trị khu vực II – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Phân viện miền Nam – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường Đoàn Lý Tự Trọng,… là những nơi mài sắc tư duy lý luận của đảng viên trẻ, cán bộ, công chức trẻ, cán bộ Đoàn,… Do đó, Đoàn tham gia giới thiệu cán bộ có chất lượng để tạo nguồn cán bộ trẻ cho cấp ủy đảng, chính quyền, từ đó thúc đẩy phong trào thanh niên, sáng tạo nhiều ý tưởng để tạo hứng thú trong học tập lý luận chính trị, nâng cao ý thức học tập lý luận chính trị cho thanh niên. Bên cạnh đó, Đoàn cần tiếp tục tham mưu hiệu quả cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành Đoàn trong tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác thanh vận trong thời kỳ mới. Ngoài ra, cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Câu lạc bộ Lý luận trẻ Thành Đoàn và Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ Thành Đoàn để nâng cao năng lực tư duy, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên, thanh niên.
Thứ hai, cần đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong các tổ chức đoàn nhằm tìm hiểu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có bài báo “Bệnh sợ trách nhiệm” (Tạp chí Cộng sản số 11/1973) gắn kết với việc thực hiện “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nghiên cứu về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra tinh thần trách nhiệm của những người cán bộ, công chức trẻ, đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn xem nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là điều phải làm thường xuyên, phải gánh vác hoặc phải nhận lãnh về mình. Việc thực hiện tốt các yêu cầu cầu này là điều cần thiết để thực hiện nội dung “5 Tiên phong” trong bài diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội lần thứ XII của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Qua triển khai đợt sinh hoạt chính trị và tổng thể công tác giáo dục từ thực tiễn các phong trào hành động cách mạng, Đoàn phải khơi dậy tích cực chính trị – xã hội, nhiệt huyết cách mạng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, đặc biệt là lực lượng cán bộ, công chức trẻ, đảng viên trẻ được xem xét ở thái độ sẵn sàng tiên phong thực hiện các nhiệm vụ được phân công, sẵn sàng tham gia các hoạt động đóng góp xây dựng Đảng, cống hiến cho cộng đồng xã hội cũng hoạt động tích cực trong phòng chống các tin xấu, độc, tin giả, nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật và quy tắc ứng xử văn hóa trên internet, mạng xã hội. Có thể nói, phản ứng phù hợp cùng với ý thức, tâm thế sẵn sàng đấu tranh chống các thông tin tiêu cực, sai trái để khẳng định thêm tính tích cực chính trị – xã hội, nhiệt huyết cách mạng trong mỗi người trẻ hiện nay.
Thứ ba, tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của Bí thư Đoàn các cấp trong chỉ đạo, tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bí thư Đoàn các cấp cần kịp thời cung cấp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên những thông tin chính thống của cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn cấp trên; hướng dẫn cơ sở trong sinh hoạt chi đoàn định kỳ, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ, sinh hoạt nhóm tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên trao đổi, làm rõ âm mưu, thủ đoạn từ những thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch; có biện pháp nắm chắc diễn biến hoạt động của đoàn viên, thanh niên trên mạng xã hội, có biện pháp để động viên, nhắc nhở đối với cán bộ Đoàn, đoàn viên “thờ ơ” với các nhiệm vụ được phân công. Bí thư Đoàn cần nâng cao năng lực phân tích, dự báo và khả năng ứng phó với các thông tin sai sự thật, xấu, độc; tiến công trực diện vào những nhận thức lệch lạc với tinh thần tấn công để xây dựng, tấn công mạnh hơn, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”, “lấy cái chính nghĩa đẩy lùi cái phi nghĩa”.
Thứ tư, đẩy mạnh công tác quản lý, khai thác, sử dụng nguồn nhân lực bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng từ sớm, từ xa. Đoàn phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, các kênh truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên internet, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác để xây lý tưởng, niềm tin và chống các các luận điệu xuyên tạc. Đoàn cần có những đặt hàng, gợi mở đối với mạng lưới chuyên gia, trí thức trẻ, hệ thống Câu lạc bộ Lý luận trẻ để tham gia viết bài, thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học về vai trò, trách nhiệm của Đoàn trong thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đoàn cũng cần chú ý đến định hướng giá trị về khát vọng cống hiến, lẽ sống đẹp cho học sinh, đội viên qua phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Nghìn việc tốt”, các hoạt động giáo dục về lịch sử, đạo đức và tình yêu tiếng Việt, bởi đây chính là “mầm non của Đảng”, là tương lai của đất nước.
4. Kết luận
Di huấn của V.I.Lênin cho đến nay vẫn còn giữ nguyên giá trị: Thống nhất về tư tưởng là cơ sở của mọi vấn đề thống nhất trong công tác xây dựng Đảng(3) là một trong những cội nguồn đem lại sức mạnh của Đảng. Việc chủ động nghiên cứu, đánh giá về mối quan hệ biện chứng giữa “xây” và “chống” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và từ thực tiễn tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh./.

——————————–

(1) Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội trên địa bàn Thành phố, tr.11
(2) Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo đề tài khảo sát xã hội “Những nhân tố tác động đến sự tham gia tổ chức Đoàn – Hội của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”, Nguyễn Đức Lộc (chủ nhiệm), Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2022, tr.27
(3) Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sắt son niềm tin với Đảng, Nhiều tác giả, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2020, tr.6