LÊ VĂN DIỆU(*)

(*) Trường Đại học Nguyễn Huệ

Tóm tắt: Công tác phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, tác động trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã được chú trọng, chất lượng từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, trong thực tế, công tác phát triển đảng viên còn bộc lộ một số hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ đảng viên. Vì vậy, cần nhận diện đầy đủ thực trạng và thực hiện các biện pháp phù hợp để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường ở thành phố Biên Hòa trong thời gian tới.
Từ khóa: công tác phát triển đảng viên; đảng bộ phường; Biên Hòa; Đồng Nai.

1. Đặt vấn đề
Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, ngày 03/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 264-KH/TU về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, trong đó xác định: nhiệm vụ quan trọng của công tác phát triển đảng viên là không ngừng bổ sung những con người trẻ, nhiệt huyết và hăng hái trong phong trào quần chúng vào hàng ngũ của Đảng. Để đáp ứng yêu cầu đó, công tác phát triển đảng viên phải bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, chặt chẽ từ khâu tạo nguồn, giáo dục bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đến kết nạp quần chúng vào Đảng và tiếp tục giúp đỡ trở thành đảng viên chính thức. Trong quá trình đó, yêu cầu quan trọng là phải vận dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn từng địa phương để vừa tăng cường số lượng, trẻ hóa đội ngũ, cơ cấu hợp lý, vừa bảo đảm chất lượng, giữ vững bản chất và vai trò lãnh đạo của Đảng.
Nhận thức rõ mục tiêu, phương châm chỉ đạo và quyết tâm xây dựng thành phố Biên Hòa văn minh, hiện đại, những năm qua, thành ủy Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường ở thành ủy Biên Hòa vẫn còn mặt hạn chế, cần được đánh giá đầy đủ; đồng thời, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng quan điểm, đường lối, phương châm, phương hướng phát triển đảng viên của Đảng.
2. Thực trạng công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường ở thành phố Biên Hòa
Thành phố Biên Hòa có 30 đơn vị hành chính, gồm 29 phường, 01 xã, phát triển theo hướng mở rộng chủ yếu về phía Bắc, Tây Bắc và dọc hai bên sông Đồng Nai, tạo mối liên hệ hài hòa giữa thành phố Biên Hòa với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Trên cơ sở thực hiện nghiêm các khâu, các bước, công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường ở thành phố Biên Hòa đạt được kết quả đáng ghi nhận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới. Cụ thể:
Một là, chủ động xây dựng xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên
Quán triệt sâu sắc những quan điểm của Trung ương, Tỉnh ủy Đồng Nai và thành ủy Biên Hòa, nắm vững phương hướng, yêu cầu của công tác phát triển đảng viên, vận dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, các đảng ủy phường ở thành phố Biên Hòa đã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, xác định những đối tượng trọng tâm, quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn đối với những tổ chức đảng hiệu quả kết nạp đảng viên còn thấp. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Biên Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định: mục tiêu công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường ở thành phố Biên Hòa là chuẩn bị đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ “xây dựng thành phố Biên Hòa xứng tầm đô thị loại I, phát triển bền vững, theo phương châm chỉ đạo: “Năng động – Sáng tạo – Trách nhiệm – Hiệu quả””(1). Bảo đảm số lượng, chất lượng phát triển đảng viên; phấn đấu hằng năm trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên(2). Các cấp ủy đảng phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai, quán triệt đầy đủ, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng…(3). Hằng năm, Thành ủy Biên Hòa đã ban hành các nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trong đó xác định chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các phường trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, các đảng ủy phường lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thông qua nghị quyết lãnh đạo hằng năm, hằng tháng, xác định rõ chỉ tiêu, nội dung, phương pháp lãnh đạo công tác phát triển đảng viên, thực hiện đúng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở địa phương với mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể. Nội dung kế hoạch phát triển đảng viên luôn bám sát thực tiễn, đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là các phong trào xây dựng thành phố công nghiệp, văn minh, hiện đại.
Hai là, công tác phát hiện, lựa chọn, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được thực hiện thường xuyên
Để phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú, các đảng ủy phường đã lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút đông đảo thanh niên, hội viên, quần chúng ưu tú tham gia. Nhiều phong trào nổi bật, sát cơ sở, hướng dẫn quần chúng nhân dân tham gia vào các phong trào, như nông dân sản xuất giỏi, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, “Tuổi trẻ thành phố Biên Hòa khởi nghiệp, lập thân”. Thông qua các phong trào, các tổ chức đảng phát hiện quần chúng ưu tú giới thiệu cho các đảng bộ phường bồi dưỡng, kết nạp.
Trên cơ sở nguồn quần chúng ưu tú, các cấp ủy tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, nhận thức về Đảng. Năm 2023, Ban Tổ chức Thành ủy đã phối hợp với Trung tâm chính trị thành phố tổ chức mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Nội dung giáo dục, bồi dưỡng tập trung vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của người đảng viên, truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương, đất nước. Coi trọng giáo dục động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho quần chúng có nguyện vọng trở thành đảng viên. Hình thức bồi dưỡng được vận dụng linh hoạt thông qua quá trình tham gia các hoạt động thực tiễn, các lớp học bồi dưỡng cảm tình đảng cũng như trong sinh hoạt và các hoạt động hằng ngày của quần chúng. Do làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú nên công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường ở thành phố Biên Hòa đạt nhiều thành tựu, nhân dân luôn tin tưởng, đồng thuận thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể cơ sở.
Ba là, quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc
Các thủ tục và quy trình kết nạp đảng viên các đảng ủy phường quán triệt nghiêm túc từ khâu xét tiêu chuẩn đến điều kiện của người xin vào Đảng, bảo đảm đúng quy trình, đúng mục đích mà nghị quyết đại hội đảng bộ các phường đã đề ra. Công tác thẩm tra lý lịch của người vào Đảng luôn được thực hiện nghiêm túc, có kết luận rõ ràng, bảo đảm đủ tiêu chuẩn kết nạp Đảng. Việc hoàn thành hồ sơ kết nạp đảng viên cũng được các cấp ủy đảng thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định. Sau khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp, chi bộ tiến hành tổ chức lễ kết nạp một cách trang trọng, đúng quy định. Lễ kết nạp đảng viên mới thường được tiến hành không quá thời hạn quy định của Ban Chấp hành Trung ương từ khi có quyết định kết nạp đã tạo nên sự phấn khởi đối với đội ngũ đảng viên mới.
Nhờ đó, số lượng đảng viên được kết nạp của các đảng bộ phường ở thành phố Biên Hòa hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Tính đến cuối năm 2023, Đảng bộ thành phố Biên Hòa có 19.342 đảng viên, trong đó năm 2023 có 393 đảng viên mới được kết nạp(4). Chất lượng đội ngũ đảng viên kết nạp mới từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng bộ phường. Giai đoạn 2019 – 2023, các đảng bộ phường kết nạp được 1.366 đảng viên, trong đó 238 đảng viên có trình độ trung cấp, chiếm 17,4%; 375 đảng viên có trình độ cao đẳng, chiếm 27,4%; 714 đảng viên có trình độ đại học, chiếm 52,3% và 39 đảng viên có trình độ sau đại học, chiếm 2,9%(5). Hiện nay, đảng viên mới kết nạp của các đảng bộ phường ở thành phố Biên Hòa ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nắm bắt linh hoạt, sáng tạo trong việc tiếp thu và vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để áp dụng vào tình hình cụ thể của địa phương, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị ở cơ sở và yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nói riêng.
Các đảng viên mới được kết nạp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng viên trong thời kỳ dự bị và đáp ứng yêu cầu trở thành đảng viên chính thức. Đa số đảng viên được kết nạp, được đánh giá luôn giữ vững phẩm chất, tư cách đảng viên, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao; thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất của người đảng viên, không vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng thành phố công nghiệp, văn minh…
Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên mới của các đảng bộ phường ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế:
Một là, một số tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy phường chưa chủ động cụ thể hóa kế hoạch phát triển đảng viên; còn một số cấp ủy, chi bộ tổ dân phố không xác định chỉ tiêu phát triển đảng viên trong nghị quyết của chi bộ (lý do chủ yếu do nguồn trung kiên mỏng), hoặc nếu có đề ra trong nghị quyết thì khi tổ chức thực hiện không đạt hiệu quả cao.
Hai là, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở đảng bộ phường chưa được quan tâm đúng mức, chưa xây dựng được kế hoạch tạo nguồn sát tình hình địa phương, còn lúng túng, bị động nên việc tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ các đối tượng nguồn để kết nạp chưa thường xuyên, hiệu quả. Các đoàn thể chính trị – xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở một số phường chưa phát huy được vai trò trong phát hiện, theo dõi nguồn kết nạp Đảng.
Công tác giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú của một số cấp ủy đảng chưa thường xuyên. Tinh thần, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên ở cơ sở đối với công tác kết nạp đảng viên chưa cao; một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong phát triển kinh tế – xã hội cũng như trong đạo đức, lối sống nên uy tín trước quần chúng nhân dân còn thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự rèn luyện, tu dưỡng và ý chí phấn đấu của quần chúng vào Đảng.
Ba là, việc thực hiện các thủ tục và quy trình kết nạp đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm chú trọng. Một số cấp ủy đảng chỉ quan tâm tạo nguồn, ít quan tâm đến bồi dưỡng rèn luyện khi đã là đảng viên dự bị, có lúc buông lỏng dẫn đến biểu hiện một số đảng viên dự bị dừng lại, ít tham gia hoặc không tham gia các hoạt động phong trào, một bộ phận đảng viên mới kết nạp khả năng hoàn thành nhiệm vụ chưa cao, thực hiện các nhiệm vụ công tác còn thụ động, lúng túng trong việc nắm bắt và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra.
Một số nguyên nhân:
Thứ nhất, một số cấp ủy đảng, chi bộ nhận thức chưa đầy đủ về công tác phát triển đảng viên. Có những nơi, cấp ủy đảng còn chậm ban hành kế hoạch để chỉ đạo công tác phát triển đảng viên cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng khu phố, tổ dân cư. Một số cấp ủy đảng, chi bộ ở cơ sở chưa chú trọng trong việc tạo điều kiện, môi trường làm việc, sinh hoạt thu hút, tập hợp, phân công, giao việc, bồi dưỡng, thử thách để quần chúng phấn đấu vươn lên.
Thứ hai, sự tác động mặt trái của kinh tế thị trường, sự tấn công của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng hoang mang, mất mục tiêu, phương hướng; một bộ phận khác đã có tư tưởng thực dụng, quá đề cao giá trị vật chất, coi nhẹ lý tưởng, đạo đức cách mạng nên thiếu chuẩn mực, thiếu gương mẫu trong hoạt động thực tiễn; một bộ phận sau trong thời gian thử thách đã có biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu kiên trì; một số đảng viên vi phạm những điều không được làm hoặc vi phạm pháp luật phải xử lý…
Thứ ba, một số tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong công tác phát triển đảng viên, chưa chú trọng đến việc đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, chưa theo kịp với nhu cầu của quần chúng, chưa thu hút, tập hợp được đoàn viên, hội viên tham gia, do vậy nguồn kiên trung phấn đấu trở thành đảng viên còn hạn chế.
Thứ tư, vấn đề tạo nguồn gặp khó khăn, nan giải. Bởi vì, nguồn để bổ sung giới thiệu tham gia tổ chức đảng từ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh ngày càng khan hiếm do tình trạng đi làm việc ở nơi khác. Hầu hết, thanh niên đủ tiêu chuẩn kết nạp đảng viên đều đi học hoặc đi làm xa, phụ nữ phải chăm sóc gia đình, nuôi con nhỏ, hội viên Hội Cựu chiến binh thường lớn tuổi ngại phấn đấu. Từ thực tế đó, dẫn đến nguồn phát triển đảng viên mất cân đối, trong khi yêu cầu đối với công tác này ngày càng cao đã làm cho nhiều chi bộ lúng túng.
3. Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong tiến hành công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường ở thành phố Biên Hòa
Các đảng bộ phường là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trực tiếp theo dõi, bồi dưỡng, rèn luyện, phân công giúp đỡ, thực hiện quy trình công tác kết nạp đảng viên, thi hành kỷ luật đảng. Đảng bộ phường, cấp ủy đảng các cấp chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên của địa phương. Vì vậy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực cho cấp ủy, chi bộ, đội ngũ đảng viên là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường ở thành phố Biên Hòa trong thời gian tới.
Hai là, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên theo đúng phương hướng đề ra
Kế hoạch phát triển đảng viên phải bảo đảm tính khoa học, là cơ sở quan trọng để tiến hành đúng mục tiêu, phương hướng, chủ động ngăn ngừa tình trạng tùy tiện, “đầu ít cuối nhiều”; đồng thời, là cơ sở để tổ chức đảng cấp trên theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đảng cấp dưới trong quá trình thực hiện. Nội dung kế hoạch phải thể hiện được toàn bộ kết quả khảo sát, điều tra, đánh giá đúng đặc điểm, tình hình địa phương, nhiệm vụ, khả năng phát triển đảng viên của đảng bộ, chi bộ, dự kiến yêu cầu kết nạp, số lượng, danh sách trích ngang của đối tượng kết nạp, thời gian, biện pháp tiến hành để phân công trách nhiệm phù hợp. Kế hoạch phát triển đảng viên phải được thông qua cấp ủy đảng các cấp và được phê duyệt theo quy định.
Ba là, tổ chức các hoạt động thực tiễn của các tổ chức đoàn thể để phát hiện, lựa chọn nguồn phát triển đảng viên
Từ chủ trương, kế hoạch, các cấp ủy đảng, chi bộ và các lực lượng tổ chức thực hiện các phong trào thực tiễn để phát hiện nguồn phát triển đảng viên. Đồng thời, qua các phong trào thực tiễn của địa phương khẳng định được tính đúng đắn, sát thực của chủ trương, kế hoạch phát triển đảng viên; phát hiện những phần tử cơ hội, thiếu ý chí phấn đấu để có biện pháp phù hợp, đồng thời, tìm những quần chúng thực sự có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu của tổ chức để giúp đỡ họ trở thành đảng viên. Kế hoạch tổ chức các hoạt động thực tiễn phải tiến hành một cách khoa học, từng bước, cẩn trọng, không nóng vội, chủ quan, cũng không làm qua loa, đại khái, theo trình tự từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, thường xuyên liên tục trong những điều kiện hoàn cảnh khác nhau, đồng thời, tôn trọng nhân cách và khả năng hoàn thành nhiệm vụ cũng như tạo ra động cơ phấn đấu, sự hứng thú thực hiện cho quần chúng.
Bốn là, tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng cho quần chúng trên địa bàn phường
Công tác phát triển đảng viên phải đặc biệt coi trọng động cơ, thái độ, trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải chú trọng giáo dục, rèn luyện quần chúng ưu tú để họ thật sự mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng với động cơ trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, sự hy sinh cống hiến cho lý tưởng cao đẹp. Thực hiện tốt giải pháp này góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường ở thành phố Biên Hòa.
Năm là, thực hiện tốt nội dung, quy trình công tác phát triển đảng viên
Nội dung, quy trình kết nạp đảng viên là yếu tố quyết định chất lượng đội ngũ đảng viên. Các tổ chức đảng phải thực hiện trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên đúng quy định, bảo đảm đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, coi trọng chất lượng, tránh tư tưởng xem nhẹ, giản đơn, đồng thời chấn chỉnh kịp thời tư tưởng hẹp hòi, định kiến. Sau khi được kết nạp, đảng viên cần phải có chương trình học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu chuyển đảng chính thức.
Sáu là, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội và quần chúng nhân dân trong phát triển đảng viên của các đảng bộ phường ở thành phố Biên Hòa
Các tổ chức trong hệ thống chính trị có vai trò quan trọng trong công tác phát hiện, tạo nguồn, giáo dục, tuyên truyền cho quần chúng ưu tú, để bảo đảm đủ điều kiện xem xét kết nạp Đảng. Đó là nơi tập hợp, giáo dục, kiểm nghiệm bước đầu về ý thức chính trị và động cơ vào Đảng. Mỗi quần chúng ưu tú muốn phấn đấu trở thành đảng viên đều phải gắn bó trong các tổ chức đoàn thể, bởi đó là môi trường thuận lợi cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu vươn lên trưởng thành về mọi mặt.
Những năm qua, công tác phát triển đảng viên ở các đảng bộ phường thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã có những chuyển biến tích cực, đạt chất lượng hiệu quả cao, góp phần quan trọng xây dựng đảng bộ phường thật sự là hạt nhân chính trị, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Trong giai đoạn hiện nay, công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường thành phố Biên Hòa cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng quan điểm, đường lối, phương châm, phương hướng phát triển đảng viên của Đảng, của cấp ủy địa phương; thực hiện tốt những giải pháp nêu trên sẽ tạo động lực mới cho công tác phát triển đảng viên trong những năm tiếp theo./.

———————————————————

(1), (2) và (3) Đảng bộ thành phố Biên Hòa, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Biên Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nxb Đồng Nai, 2021, tr.13, 78 và 155
(4) và (5) Báo cáo số 1552-BC/TU, ngày 26/12/2023 của Thành ủy Biên Hòa về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

(Tạp chí Khoa học chính trị Số 04_2024)