VŨ TRUNG KIÊN(*)

(*) TS, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đến nay, các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ đã nhanh chóng cụ thể hóa, xây dựng các kế hoạch, chương trình triển khai phù hợp với đặc điểm tình hình của các địa phương, đạt được những kết quả rõ rệt. Bài viết phân tích những kết quả nổi bật mà các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ đạt được trong thời gian qua; dự báo các nội dung, phương thức các thế lực thù địch sẽ tăng cường và lợi dụng để chống phá trong những năm tới.
Từ khóa: Đông Nam Bộ; nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác
1. Tính tất yếu của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Hơn 90 năm qua, kể từ Đảng Cộng sản Việt Nam khi ra đời, chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ lối, đưa đường dẫn dắt dân tộc ta giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra 05 quan điểm chỉ đạo về tầm nhìn và định hướng phát triển, trong đó quan điểm đầu tiên là: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin”(1). Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”(2). Đây là sự tiếp nối tư tưởng, quan điểm chỉ đạo từ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết số 35). Đảng ta khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ là nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng, mà còn là nội dung, nhiệm vụ cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng hàng đầu của Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong giai đoạn hiện nay.
Sở dĩ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được đặc biệt coi trọng vì liên quan mật thiết đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong tác phẩm Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hêgen, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đã viết: “Vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thể thay thế được sự phê phán của vũ khí, lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất; nhưng lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất, một khi nó thâm nhập vào quần chúng”(3). Vì vậy, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng là cuộc đấu tranh đầy cam go, thử thách. Bởi vì, các thế lực phản động đánh phá vào nền tảng tư tưởng, lý luận, nhận thức của mỗi người. Nếu Đảng không làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, không kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch sẽ tạo kẽ hở để các đối tượng phản động, thù địch xuyên tạc tấn công, gây hoang mang, mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ tác động về tư tưởng, chính trị, nếu không được giải đáp, định hướng kịp thời sẽ dẫn tới “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa”.
Trong những năm qua, các thế lực thù địch, phản động không từ bất cứ thủ đoạn nào để công kích trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng sử dụng nhiều phương cách khác nhau, tinh vi, thâm độc nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân mất phương hướng, giảm sút niềm tin, dẫn tới nghi ngờ tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những thành tựu to lớn của đất nước, chúng ta vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức cần phải vượt qua, nhất là khi đại dịch COVID-19 gây ra những tổn hại lớn. Đó là, mặt trái của kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập; tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có những người giữ các vụ quan trọng, phai nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng, giảm sút niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Những hạn chế, bất cập tạo cơ hội để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá. Đây cũng là những vấn đề đặt ra cấp thiết để các cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm và có những kế hoạch cụ thể thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.
2. Những kết quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở vùng Đông Nam Bộ
Đông Nam Bộ bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và 05 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu. Mặc dù diện tích của vùng chỉ chiếm 7,3% diện tích cả nước, song dân số chiếm 18,17% dân số cả nước. Đông Nam Bộ nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, đóng góp khoảng 45% GDP, 50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu cả nước. GRDP tính theo đầu người cao gấp 2 lần mức bình quân của cả nước và 1,7 lần so với vùng Đồng bằng sông Hồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Vùng luôn cao hơn khoảng 1,3 lần đến 1,5 lần tốc độ tăng trưởng bình quân chung cả nước(4).
Đông Nam Bộ là vùng đất có nhiều dân tộc thiểu số, trong đó, những dân tộc tại chỗ sinh sống lâu đời, như Châu Ro, Châu Mạ, S’tiêng… Ngoài ra, Đông Nam Bộ cũng là nơi có số người Hoa sinh sống nhiều nhất nước (tập trung chủ yếu ở 03 địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương), chiếm khoảng gần 65% số người Hoa trên cả nước. Nơi đây còn tập trung nhiều tôn giáo lớn, có đông đồng bào theo đạo.
Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ nói riêng, các tỉnh, thành trong cả nước nói chung đã nhanh chóng vào cuộc bằng nhiều cách làm sáng tạo và thu được những kết quả khả quan, ấn tượng, thể hiện trên các mặt:
Một là, các tỉnh, thành đều đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thành lập các Ban Chỉ đạo 35 cùng cấp cũng như xây dựng và ban hành các quy định, hướng dẫn để thực hiện. Có những địa phương, như tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thành lập các Tổ 35 ở cấp xã với 75/82 tổ đã đi vào hoạt động(5).
Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh, thành đã chủ động tham mưu với cấp ủy các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị ở các tỉnh, thành đã phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Hai là, chú trọng xây dựng lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, với 04 lực lượng nòng cốt và được hướng dẫn, quản lý theo ngành dọc, đó là: Lực lượng 47 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, nhóm chuyên gia của Ban Chỉ đạo 35, đội ngũ cộng tác viên cấp tỉnh.
Cùng với việc tổ chức các lực lượng tham gia tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các tỉnh, thành trên địa bàn vùng Đông Nam Bộ đã quan tâm củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ thư ký giúp việc, nhóm chuyên gia, đội ngũ cộng tác viên. Nhiều hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm về các hoạt động thực tiễn của Ban Chỉ đạo 35 các cấp được tổ chức. Từ đó, nhiều cách làm hay, nhiều bài học kinh nghiệm được tổng kết và nhiều giải pháp mang tính khả thi được đề xuất tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện công tác này trong những năm tiếp theo. Các địa phương, đơn vị cũng tổ chức các hội nghị tập huấn về kỹ năng viết tin, bài đấu tranh phản bác trên mạng xã hội, kỹ năng sử dụng ứng dụng Mocha35; quan tâm củng cố, kiện toàn các lực lượng (nhóm bí mật và công khai) tham gia đấu tranh phản bác trên các trang mạng xã hội và internet. Các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn vùng Đông Nam Bộ đã chú trọng giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm, góp phần ngăn ngừa và hạn chế phát sinh các điểm nóng xã hội.
Ngoài ra, lực lượng công an các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ đã tích cực, chủ động trong việc triển khai lực lượng giám sát hoạt động của các trang mạng xã hội, từ đó kịp thời có biện pháp xử lý đối với các chủ tài khoản đăng tải nội dung xuyên tạc, kích động, nhất là về công tác phòng, chống dịch COVID-19, xuyên tạc tình hình đất nước, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ba là, các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ đã thành lập và đưa vào hoạt động các trang thông tin để phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đó là, các group Mocha35, các trang fanpage do ban tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh quản lý, các trang của lực lượng vũ trang, Đoàn Thanh niên…
Chẳng hạn, tỉnh Tây Ninh đã xây dựng được các blog, fanpage, nhóm facebook công khai như: Chúng tôi yêu Việt Nam, Chúng tôi yêu biển, đảo Việt Nam, Tây Ninh tình đất, tình người…, với 15.000 đến 22.000 thành viên.
Ở Thành phố Hồ Chí Minh, trước các sự kiện lớn của đất nước, của Thành phố, các cơ quan có trách nhiệm đã tiến hành rà soát các bài viết có nội dung xấu, độc trên các trang mạng xã hội. Trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 35 Thành phố đã phát hiện hơn 1.000 bài viết tiêu cực trên không gian mạng nguồn. Thành phố cũng thiết lập nhiều trang mạng xã hội trên các nền tảng ứng dụng khác nhau để thông tin nhanh nhất, chính xác nhất, kịp thời nhất những vấn đề mà dư luận quan tâm, phản bác các thông tin xấu, độc…
Bốn là, các cơ quan báo chí của các tỉnh, thành ở vùng Đông Nam Bộ đã duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Một số cơ quan báo chí tổ chức các diễn đàn để thông tin kịp thời các vấn đề dư luận quan tâm, nhằm kịp thời định hướng thông tin để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức, cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch… Chẳng hạn, từ năm 2018 đến nay, Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước đã xây dựng các chuyên mục “Góc nhìn thẳng”, “Sự kiện và bình luận” trên báo in và thời luận trên báo điện tử để nhận diện, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, nâng cao sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ và nhân dân; báo Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng chuyên mục “Chống diễn biến hoà bình”. Nội dung các bài viết mang tính chiến đấu cao, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, thông tin đa chiều, có tính thực tiễn.
Có thể thấy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính đã được các cấp ủy các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai khá bài bản, kịp thời, đi vào chiều sâu với những nội dung, cách làm phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Lực lượng 35 của các tỉnh, thành trên địa bàn đã có sự phối hợp cơ bản nhuần nhuyễn với lực lượng 35 ở các tỉnh, thành khác trên địa bàn Nam Bộ và cả nước để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những nội dung xấu liên quan đến địa bàn các tỉnh và theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.
3. Bối cảnh mới và dự báo cách thức chống phá của các thế lực thù địch
Tại Đại hội lần thứ XIII, một lần nữa Đảng xác định và làm rõ hơn bối cảnh quốc tế và trong nước, trong đó, Đảng xác định hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trên thế giới, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn, phức tạp. Ở trong nước, nền kinh tế phát triển chưa bền vững, còn nhiều hạn chế, yếu kém, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới do tác động của đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra. Xu hướng già hóa dân số nhanh; tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng mạnh; biến đổi khí hậu gay gắt, phức tạp… ngày càng tác động mạnh đến sự phát triển của đất nước”(6). Đây chính là “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá Việt Nam.
Chúng lợi dụng mạng xã hội và internet gia tăng các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng lợi dụng những bất cập, hạn chế của đất nước để tấn công trực diện, công kích xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đối ngoại và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta. Vùng Đông Nam Bộ là địa bàn mà các thế lực thù địch xem là trọng yếu để tiến hành chống phá. Vì vậy, hơn lúc nào hết, cấp ủy đảng các tỉnh, thành, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn vùng Đông Nam Bộ càng cần phải tiếp tục tăng cường việc thực hiện Nghị quyết số 35 bằng những kế hoạch, nội dung cụ thể. Để thực hiện có hiệu quả công việc này rất cần sự phối hợp đồng bộ, liên thông giữa các địa phương với Trung ương và giữa các địa phương trong vùng. Trong những năm tới, đối với địa bàn vùng Đông Nam Bộ, các thế lực thù địch sẽ tăng cường và lợi dụng các vấn đề sau đây để chống phá:
Thứ nhất, lợi dụng những khó khăn của công nhân ở vùng Đông Nam Bộ. Đây là nơi thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài, là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp, là nơi thu hút lực lượng lao động lớn từ nhiều địa phương trên cả nước. Trong những năm qua, mặc dù Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, nhất là công nhân trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Tuy nhiên, những chăm lo về vật chất và tinh thần này vẫn chưa đáp ứng và theo kịp với những vấn đề thực tiễn đặt ra. Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận người lao động trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước vẫn gặp không ít khó khăn. Những vấn đề về lao động, việc làm, thu nhập, nhà ở công nhân, nhà giữ trẻ cho con em công nhân, dân chủ ở nơi làm việc… vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, nhiều khó khăn, thách thức cần giải quyết.
Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, nhất là việc Việt Nam tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có việc phê chuẩn gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Theo quy định của công ước này, cùng với hệ thống tổ chức công đoàn thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, tại các doanh nghiệp, người lao động sẽ có quyền gia nhập tổ chức đại diện quyền lợi cho mình không thuộc hệ thống của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Nghĩa là sẽ có một tổ chức đại diện cho người lao động tại doanh nghiệp nằm ngoài hệ thống tổ chức của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là một vấn đề lớn đặt ra cho các cơ quan có trách nhiệm trong vùng. Cụ thể là không chỉ quan tâm đến những vấn đề đời sống, lao động, việc làm, mà cần chú trọng và quan tâm nhiều hơn tới việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của người lao động cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục hiệu quả để ngăn ngừa sự xâm nhập và chống phá của các thế lực thù địch trong đội ngũ công nhân, người lao động.
Thứ hai, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, không ngừng sử dụng những chiêu bài chống phá, như đòi “tự do tôn giáo”, đặt “thần quyền lên trên pháp quyền”, đặt “giáo luật lên trên pháp luật”, đòi sử dụng luật tự do tôn giáo quốc tế để xem xét tình hình tôn giáo Việt Nam; tìm mọi cách quốc tế hóa vấn đề tôn giáo, dân tộc gắn vấn đề “nhân quyền”, “dân chủ” với vấn đề “tự do tôn giáo” nhằm kích động bên trong và can thiệp từ bên ngoài…
Vùng Đông Nam Bộ là khu vực có nhiều tôn giáo, đặc biệt có Giáo phận Xuân Lộc lớn nhất nước. Đa số đồng bào các tôn giáo đều tuân thủ pháp luật, chăm chỉ làm ăn, đóng góp cho quê hương, đất nước. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực có những vấn đề tôn giáo dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, trong đó có việc đòi lại đất tôn giáo trái pháp luật. Một số tổ chức tôn giáo nơi đây không được Nhà nước công nhận gia tăng các hoạt động, như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, các nhóm Tin Lành, các “đạo lạ”… Đặc biệt, một tổ chức tôn giáo không được Nhà nước công nhận có tên gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã thiết lập được các ban đại diện ở một số tỉnh, thành trong khu vực; những hội nhóm Tin Lành chưa được công nhận đã ráo riết truyền đạo trong công nhân, trong vùng đồng bào dân tộc….
Khi các cơ quan có trách nhiệm thực thi pháp luật về vấn đề này liền bị các thế lực phản động, xuyên tạc, cho rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo. Những luận điệu xuyên tạc này gây ra tác hại khi đã làm mê hoặc một số người thiếu hiểu biết hoặc cố tình phụ họa theo.
Thứ ba, các thế lực lợi dụng yếu tố lịch sử – văn hóa để chống phá. Do sự vận động và biến đổi của lịch sử, vùng Đông Nam Bộ là nơi sinh sống của nhiều dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Trong quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước, các dân tộc đã cùng đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển và tiến bộ.
Tuy nhiên, trong những năm qua, lợi dụng các vấn đề về dân tộc, các thế lực thù địch đã không ngừng tìm mọi thủ đoạn khoét sâu, khai thác những yếu tố lịch sử – cội nguồn dân tộc nhằm kích động và chia rẽ với những chiêu bài thâm độc, vu cáo Đảng và Nhà nước Việt Nam kỳ thị dân tộc, đàn áp đồng bào các dân tộc thiểu số… Đây là một thách thức không nhỏ đặt ra cho công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Thứ tư, các thế lực thù địch lợi dụng sự phân hóa giàu nghèo ở vùng Đông Nam Bộ. Vùng Đông Nam Bộ nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi có tốc độ phát triển khá cao so với tốc độ trung bình chung của cả nước. Trong quá trình phát triển, vùng cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập. Đó là sự phân hóa giàu nghèo, sinh kế của một bộ phận người dân, nhất là người dân nhập cư và người nghèo đô thị; là những khó khăn thách thức trong quá trình điều tiết dân cư, quản lý đô thị… Vì vậy, khi đại dịch COVID-19 diễn ra khốc liệt vừa qua, một bộ phận người dân thuộc nhóm yếu thế của xã hội đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận trợ giúp cũng như tiếp cận các chính sách an sinh xã hội khác. Lợi dụng khó khăn này, các thế lực thù địch đã không ngớt rêu rao về việc Đảng và Nhà nước Việt Nam bỏ rơi người dân, không quan tâm đến đời sống của người dân nghèo.…
Thứ năm, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sự suy thoái kinh tế toàn cầu, từ xung đột Nga – Ukraine và gần đây là xung đột Hamas – Israel đã tác động rất lớn đến việc phát triển kinh tế của Việt Nam. Việt Nam là nền kinh tế có độ mở cao, nên những diễn biến từ tình hình thế giới chắc chắn sẽ ngay lập tức tác động, ảnh hưởng tới Việt Nam. Vùng Đông Nam Bộ là nơi tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp và đông công nhân, những ảnh hưởng tiêu cực từ thế giới đã làm cho các chuỗi cung ứng đứt gãy, làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, gây ra tình trạng thất nghiệp và dẫn tới rất nhiều hệ lụy xã hội khác. Trong bối cảnh ấy, chắc chắn các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng để xuyên tạc và chống phá.
4. Kết luận
Xác định rõ đặc điểm tình hình, hiểu rõ những khó khăn, thách thức của Vùng để tìm cách sửa chữa, khắc phục những khó khăn thách thức ấy là nhiệm vụ của toàn Đảng, trực tiếp là các cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ. Cùng với việc chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các tỉnh, thành trong khu vực phải chú trọng nhiều hơn đến việc xây dựng và ban hành các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, chăm lo tốt hơn an sinh xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận bình đẳng đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh…. Đây sẽ là việc làm có hiệu quả nhất để củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và là câu trả lời thuyết phục nhất trước các luận điệu xuyên tạc, thù địch. Và, đó cũng là những vấn đề đặt ra mà các cấp ủy chính quyền trên địa bàn vùng Đông Nam Bộ phải quan tâm thực hiện trong thời gian tới./.

————————————

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.324
(2) và (6) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Sđd, tr.183 và 107-108
(3) C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, t.1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.580
(4)https://dangcongsan.vn/kinh-te/phat-huy-tiem-nang-the-manh-vung-dong-nam-bo-va-dong-bang-song-cuu-long-531821.htm
(5) Ban Tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: kinh nghiệm, giải pháp và những vấn đề đặt ra, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, tr.516

(Tạp chí Khoa học Chính trị Số 01_2024)